Incidence HER2 amplifikace u mammárních karcinomů a její korelace s

  • , Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek diagnostické bioptické patologie
  • , Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek diagnostické bioptické patologie
  • , Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek diagnostické bioptické patologie

Přednáška zazněla v rámci sekce Kontroverzní témata u karcinomu prsu na Brněnských onkologických dnech  22. dubna 2011.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den. Já jsem si pro Vás připravila pár statistických údajů, které se týkají HER2 pozitivních karcinomů mammy. Jedná se o karcinomy mammy, které u nás byly na oddělení patologie vyšetřeny v letech 2006 až 2009. Je to necelých dva a půl tisíce případů. Je to vlastně materiál, který u nás byl získaný resekcí z oddělení chirurgie, dále potom punkční biopsií nebo probatorní excizí u pacientek, které nebyly primárně určeny k chirurgické léčbě. Většinou se jednalo o starší pacientky s pokročilým karcinomem, které dostaly tamoxifen, nebo u pacientek starších, které měly kontraindikace k té operaci. Dále jsme vyšetřovali bioptické nálezy mammárních karcinomů z několika okresů. Jednalo se konkrétně o Boskovice, Kroměříž a Nové Město, kde jsou okresní pracoviště patologie, které buď nemají vůbec vlastní imunohistochemii, anebo v té době nevyšetřovaly mammární karcinomy na HER2 ani na steroidní receptory. Tam tedy nedocházelo k žádné selekci a posílají nám všechen svůj materiál. Vyšetření HER2 probíhalo tak, jak jsme to viděli v předchozí přednášce na tom algoritmu. Nejdříve imunohistochemické vyšetření plošně u všech případů a my jsme u všech pozitivních (imunohistochemicky), to znamená u všech dvě plus a tři plus, prováděli fluorescenční in situ hybridizaci pro potvrzení toho nálezu. Amplifikaci jsme potom hodnotili podle současných měřítek. Pokud byl poměr signálu HER2 k centromerám menší než jedna celá osm, nádor byl považován za negativní, bez amplifikace. Hraniční amplifikace je potom v tom intervalu jedna celá osm až dvě celé dva. A amplifikaci jsme si rozdělili na nízkou a vysokou, kde ta hraniční hodnota byla pět. Průměrný věk pacientek v tomto souboru sice v těch letech mírně kolísal, ale myslím si, že je to zanedbatelné. Průměrný věk byl tedy celkově šedesát jedna celých čtyřicet čtyři, čili asi šedesát jedna a půl roku. Medián věku je šedesát let. Incidence HER2 amplifikace, v tomto souboru zase v těch letech mírně kolísal. Celkově představuje jedenáct celých sedm procent pacientek. To znamená, z toho celkového počtu je to dvě stě devadesát dva amplifikovaných pacientek a ta hraniční amplifikace byla nalezena pouze u jedenácti z nich. Pokud se podíváme na incidenci té vysoké a nízké amplifikace, je vidět, že celkem drtivá většina případů měla vysokou amplifikaci. To znamená, že těch kopií genu HER2 tam bylo deset a více, pokud tedy počítáme diploidní sadu. Můžeme se dále podívat na rozdělení HER2 amplifikace podle věku pacientek a vidíme celkem takový očekávaný výsledek, že u mladších pacientek pod čtyřicet let je incidence výrazně vyšší než v těch ostatních věkových skupinách. A naopak u starších pacientek ve věku osmdesát a více potom už zase mírně incidence klesá. Grade nádoru byl u těch HER2 amplifikovaných uvedený u dvě stě dvaceti šesti případů a z toho tedy vidíme, že pouze dva případy byly G1, a to v roce 2006. Od té doby jsme se už naučili asi lépe gradovat, takže pak už všechny nádory spadají buď do kategorie G2, anebo více jak tři čtvrtiny do kategorie G3. Můžeme se podívat na graf, kde vidíme ty HER2 pozitivní, kde výrazně převažují G 3 nádory, kdežto u HER2 negativních nádorů je ta situace trošku jiná. Tam mírně převyšují G2, G1 a G3 jsou tak zhruba na stejno. Dále jsme si rozdělili ty pacientky s amplifikací HER2 podle stavu exprese steroidních receptorů. Ta hranice pro pozitivitu exprese byla deset procent. Vidíme, že u těch HER2 amplifikovaných nádorů je to zhruba padesát na padesát. Asi necelých padesát procent vykazovalo pozitivitu estrogenních receptorů a lehce nad padesát procent bylo negativních. Když bychom tyto dva parametry vztáhli k věku pacientek, tak vidíme, že u těch starších pacientek nad čtyřicet let je to rozdělení pořád stejné - zhruba půl na půl, kdežto u těch mladších pod čtyřicet let je výrazně častější současná HER2 amplifikace a ER pozitivita - téměř u tří čtvrtin případů. Když se podíváme opět na graf, kde máme současně i nádory, které byly HER2 negativní, vidíme, že nádory ER pozitivní / HER2 negativní s věkem jakoby přibývají, naopak triple negativní mají opačnou tendenci a nádory HER2 pozitivní a ER negativní / ER pozitivní jsou v těch vyšších věkových kategoriích zhruba nastejno. Ale jak jsem říkala, téměř tři čtvrtiny HER2 amplifikováných u žen mladších čtyřiceti let vykazuje současně pozitivitu estrogenních receptorů. Dále můžeme nádory HER2 amplifikované vztáhnout k velikosti a ke stavu lymfatických uzlin. Je výrazně častější výskyt větších nádorů u HER2 amplifikace, v té kategorii pT3, což je nad pět centimetrů. To je až dvacet procent. Současně je i vyšší výskyt většího počtu metastatických uzlin v té kategorií pT3a, téměř čtvrtina těch amplifikovaných. Tady je určitě jednoduché vysvětlení v tom, že to jsou samozřejmě nádory vyššího gradu, jak jsme si před chvilkou říkali, většina jich patří do kategorie G3. Jsou to tedy nádory, které proliferují, rychle rostou, a tím jistě mají i větší schopnost metastazovat. Dále jsem se podívala na nádory malé, které současně metastazovaly. Nádory do deseti milimetrů. Těch jsme z celého toho počtu dvou a půl tisíc případů měli jenom šedesát pět a z nich jedenáct bylo HER2 amplifikovaných. Všechny ty HER2 pozitivní nádory patřily do kategorií pN, buď s mikrometastázou, nebo pN1a, to znamená jedna až tři pozitivní uzliny. Tvořily tedy z toho celkového počtu těch šedesáti pěti nádorů až šestnáct celých devět procent, což je trošku vyšší než těch jedenáct celých sedm. Ale jednak vidíme, že ten věkový průměr je tady o šest let nižší než v celém souboru, a jednak ten počet šedesáti pěti je poměrně dost nízký, takže tam může ta chyba vznikat i tím. Zajímavé bylo, že žádný tady ten malý tumor s HER2 amplifikací neměl větší počet metastatických uzlin, a naopak jsou tam nádory, u kterých by se to dalo čekat, což jsou G3 duktální ER pozitivní, triple negativní, tady máme také triple negativní, trošku překvapivě jsou tam dva nádory, jeden je G2 lobulární ER pozitivní a raritní je G1 duktální ER pozitivní. Takže závěr z této statistické studie je, že z těch našich necelých dvou a půl tisíc případů je jedenáct celých sedm procent amplifikovaných HER2. Prakticky G1 karcinomy se v HER2 amplifikovaných nádorech nevyskytují. Tam byly pouze ty dva, ale možná to bylo způsobeno velikostí nádoru, že byl příliš malý, čili ten grading tam nemusel být úplně přesný. Většina jich spadá do kategorie G3 a zajímavý nález je, že ty mladší pacientky s HER2 amplifikací mají ve výrazně vyšším procentu současně expresi estrogenních receptorů než ostatní věkové skupiny. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2011 - webcast.

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.