Komentář ke studii Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u karcinomu prsu

Ve studii TBP/GBG 26 byly zařazeny pacientky s pokročilým a metastatickým karcinomem prsu progredujícím při léčbě kombinací obsahující trastuzumab.

Komentář ke studii Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu po předchozí léčbě trastuzumabem

Převzato z Farmakoterapie, 5/2008, s. 545–548
MUDr. Tomáš Svoboda
KOC FN, Plzeň

Jednalo se o studii poměrně menšího rozsahu (n = 156), která však byla předčasně ukončena (původní záměr byl 241 pacientek v každém rameni), takže k definitivnímu zhodnocení bude zapotřebí dalších studií. Přesto dosahovalo zjištěné prodloužení doby do progrese statistické významnosti. Základní koncepce změny léčebného režimu na kombinaci trastuzumabu a capecitabinu je velmi dobrá a je spojena s řadou výhod – capecitabin lze totiž bezproblémově podávat v monoterapii, v řadě kombinací cytostatik (např. p. o. režim XeNA) i jako doplněk léčby hormonální (zejména společně s inhibitory aromatázy či fulvestrantem).
Především je nutno poznamenat, že ačkoliv byl u pacientek trastuzumab již podáván, lze v této léčbě bez problémů při dobré snášenlivosti pokračovat dlouhodobě, a naopak provést pouze změnu (nebo přidání, pokud takto nemocné léčeny nebyly) některého z klasických cytostatik (většina již taxany dostávala). Na tomto místě je možné připomenout další abstrakt z ASCO 2008 (č. 1062), kdy na výrazně větším souboru italských pacientek léčených trastuzumabem (n = 440 ve 22 centrech) bylo jednoznačně prokázáno, že ve smyslu celkového přežití mají tyto nemocné statisticky významný prospěch z pokračování podávání trastuzumabu i po progresi onemocnění, a dokonce i v případech, kdy na primární léčbu trastuzumabem nebyla zaznamenána léčebná odpověď.
Volba capecitabinu je rovněž nasnadě – jedná se o novější lék s velmi dobrou účinností u karcinomu prsu, jeho podávání v perorální formě je u pacientek spojeno s výbornou compliance, a také s nízkou a přijatelnou toxicitou, kterou lze navíc dále snížit možnou úpravou dávky. V řadě režimů a u mnoha jiných diagnóz capecitabin úspěšně nahrazuje dlouhodobou a kontinuální aplikaci fluorouracilu, navíc v domácím prostředí a bez potřeby častějších návštěv zdravotnického zařízení.
Rovněž uvedená kombinace biochemoterapie byla ve studii velmi dobře snášena. Dosažené léčebné výsledky potvrzují dvě základní teze. Za prvé, progrese (nebo nedosažení léčebné odpovědi) onemocnění léčeného trastuzumabem pravděpodobně neznamená vznik rezistence, a nemocné tudíž mohou mít z jeho podávání prospěch i nadále. Tato humanizovaná monoklonální protilátka má oproti chemoterapii odlišný mechanismus účinku, a je tedy nutno na ni pohlížet jinak než na léčbu cytostatickou, kterou je nutné při progresi změnit. To dokládají také výsledky podávání dalších cílených léčiv i u jiných nádorových onemocnění. Nejspíše progredují jen některé buněčné linie – není jisté, zda musejí být nutně HER2-negativní – zatímco ostatní jsou i nadále kontrolovány. Navíc chemoterapie imunitní systém poškozuje, naproti tomu trastuzumab vede k jeho aktivaci a organismus je vůči nádoru odolnější. Za druhé, je vhodné doplnění nebo změna chemoterapie, a capecitabin je z výše uvedených důvodů možná optimálním řešením, zejména po selhání taxanů, které jsou v kombinaci s trastuzumabem pro vysoký počet léčebných odpovědí podávány nejčastěji.
Je ale také třeba přiznat, že doba přežití nemocných s metastatickým karcinomem prsu je poměrně dána, a i když kombinovaná biochemoterapie vedla k významnému zlepšení bezpříznakového přežití o bezmála 3 měsíce (p = 0,03), ke zlepšení přežití celkového je vyjádřen spíše jen trend, byť jeho rozdíl činí více než 5 měsíců (p = 0,26). Výrazné zlepšení počtu léčebných odpovědí z 27 % na 48 % je charakteristikou méně významnou.

Komentovaná studie

Související články

Léčba karcinomu prsu zažívá v posledních letech doslova revoluci. Teprve před nedávnem začala být v této indikaci využívána léčiva řazená k monoklonálním protilátkám, jako je např. trastuzumab, tedy humanizovaná protilátka namířená proti receptorům HER2.

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu.