Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Díky léčbě trastuzumabem se prognóza pacientek s HER2+ karcinomem prsu výrazně zlepšila, otázkou však zůstává, zda léčba trastuzumabem může nivelizovat prognózu pacientek s HER2+ karcinomem prsu s prognózou pacientek s HER2 negativním karcinomem.

PDF verze
Převzato z Farmakoterapie, 2/2010

Úvod

Amplifikace genu pro receptor HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) společně se zvýšenou hladinou jím kódovaného proteinu je přítomna u 20–25 % karcinomů prsu. Hlavní funkcí HER2 je zprostředkování růstu, diferenciace a přežití buněk, což souvisí s agresivním chováním nádorů exprimujících HER2. V souladu s tím je také poznatek, že pacientky s karcinomem prsu a overexpresí HER2 mají signifikantně kratší přežití bez projevů onemocnění (DFS – disease-free survival) i celkové přežití (OS – overall survival) ve srovnání s pacientkami, jejichž nádory HER2 neexprimují.
Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka zacílená na extracelulární doménu HER2. Opakovaně bylo potvrzeno, že trastuzumab signifikantně (až o 50 %) prodlužuje DFS i OS u žen s HER2-pozitivním (HER2+) nádorem prsu v časném stadiu, a současně byla prokázána i nákladová efektivita této léčby. Díky léčbě trastuzumabem se prognóza pacientek s HER2+ karcinomem prsu výrazně zlepšila, otázkou však zůstává, zda léčba trastuzumabem může nivelizovat prognózu pacientek s HER2+ karcinomem prsu s prognózou pacientek s HER2 negativním karcinomem.

Cíl studie

Cílem předkládané studie bylo porovnat prognózu pacientek s HER2+ metastatickým karcinomem prsu (MBC – metastatic breast cancer) léčených, nebo neléčených trastuzumabem, s prognózou pacientek s HER2– MBC.

Metodika

Do této retrospektivní studie bylo zahrnuto 2 091 pacientek s mediánem věku 48–52 let, které byly rozděleny do tří skupin: první skupinu tvořily pacientky s HER2– MBC (n = 1 782), druhou skupinu pacientky s HER2+ MBC léčené v 1. linii trastuzumabem (podmínkou bylo zahájení léčby trastuzumabem do 6 týdnů od stanovení diagnózy vzdálených metastáz) (n = 191) a třetí skupinu pacientky s HER2+ MBC, kterým nebyl podáván trastuzumab v 1. linii léčby (n = 118). Ze studie byly vyloučeny pacientky s více než jedním primárním nádorem nebo pacientky bez vzdálených metastáz.
Primárním sledovaným parametrem bylo OS, dále byla určována souvislost mezi délkou dosaženého OS a přítomností nebo nepřítomností HER2. Údaje o OS byly získány pomocí Kaplanova-Meierova odhadu a porovnány mezi skupinami pomocí log- -rank testu. Ke zjištění asociace mezi OS a stavem HER2 byl využit Coxův model proporcionálních rizik.

Výsledky

Negativita HER2 byla zjištěna u 85,3 % pacientek, pozitivita HER2 u 9,1 % léčených v 1. linii trastuzumabem, resp. u 5,6% bez léčby trastuzumabem. Medián sledování činil 16,9 měsíce.
Četnost jednoletého přežití u pacientek s HER2– MBC byla 75,1 % (95% CI: 72,9–77,2), u pacientek s HER2+ MBC léčených trastuzumabem dosahovala 86,6 % (95% CI: 80,8–90,8) a u pacientek neléčených trastuzumabem činila 70,2 % (95% CI: 60,3–78,1) (p = 0,028), což odpovídá 11,5% nárůstu četnosti jednoletého přežití u pacientek s HER2+ MBC léčených v 1. linii trastuzumabem ve srovnání s pacientkami s HER2– MBC. U pacientek s HER2pozitivitou léčených v 1. linii trastuzumabem bylo dále pozorováno 44% snížení rizika úmrtí oproti pacientkám s HER2- -negatitivou (HR: 0,56; 95% CI: 0,45–0,69; p < 0,0001)! Hodnota HR se v průběhu času měnila – během prvních 24 měsíců byla signifikantní (HR: 0,45; 95% CI: 0,34–0,56; p < 0,0001), po 24 měsících již nesignifikantní (HR: 0,91; 95% CI: 0,64–1,28; p = 0,058).

Závěr

Výsledky této retrospektivní studie ukazují, že pacientky s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu, které jsou v 1. linii léčeny trastuzumabem, mají lepší prognózu než pacientky s HER2-negativním karcinomem prsu.

Literatura

  1. Dawood S, Broglio K, Buzdar AU, et al. Prognosis of women with metastatic breast cancer by HER2 status and trastuzumab treatment: an institutional based review. J Clin Oncol 2010;28:92–8.

Komentář ke studii (Feltl)

Komentář ke studii (Svoboda)

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Správně zvolená cílená léčba může měnit prognostické znaky nádorů z nepříznivých na příznivé. Trastuzumab se díky své účinnosti stal standardním lékem i v adjuvantním podání a je vzorovým – byť zatím ojedinělým – příkladem kurativního potenciálu cílené systémové léčby solidních nádorů.

Pro klinickou praxi je nejdůležitější zjištění, že prognóza pacientek s HER2+ nádory je v případě adekvátní léčby lepší, než je tomu u žen s HER2– tumory, především v prvních dvou letech, a i kdyby v pozdější době tyto rozdíly vymizely, je zcela shodné pětileté přežití v těchto skupinách bezpochyby příznivým výsledkem.

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.