Účinek neoadjuvantně podaného trastuzumabu u pacientky s karcinomem prsu s vysokou růstovou aktivitou

Cílená biologická léčba u pacientek s karcinomem prsu patří mezi velmi účinné léčebné metody. Jedním z prvních biologických léků, který znamenal průlom v léčbě nádorů prsu, byl trastuzumab (Herceptin).

Účinek neoadjuvantně podaného trastuzumabu u pacientky s karcinomem prsu s vysokou růstovou aktivitou


Převzato z Farmakoterapie, 2/2009
Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Tato specifická protilátka je účinná u pacientek s maligními nádory prsu se zvýšenou expresí epidermálního růstového faktoru HER2. U tohoto tzv. HER2-pozitivního typu nádoru trastuzumab specificky blokuje receptor HER2, tím dochází k zastavení růstu nádoru, event. i k jeho regresi. V následujícím textu je popsán případ mladé pacientky, u níž byl aplikován trastuzumab společně s chemoterapií předoperačně (neoadjuvantní podání).
Pacientka ve věku 33 let, matka dvou dětí ve věku 6 a 3 roky, která ukončila kojení před rokem a půl, si nahmatala v roce 2007 v horním zevním kvadrantu levého prsu rezistenci o velikosti asi 3 cm. Vzápětí byla vyšetřena gynekologem a odeslána na sonografické vyšetření, kde byl popsán nález hypoechogenní formace 2,1 cm a v levé axile jedna suspektní infiltrovaná uzlina. Provedená biopsie prokázala invazivní duktální karcinom G3, ER neg., PR neg, HER2– IHC 3+ a KI 67 70 %. Stagingová vyšetření byla negativní, markery rovněž. Nádor byl klasifikován jako T2 N1 M0. Nález byl hodnocen jako operabilní. Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) z biopsie byla pozitivní. Vzhledem k pravděpodobné lokální pokročilosti nádoru a vysoké růstové aktivitě, která pacientku ohrožuje nejvíce systémově, byla zahájena neoadjuvantní chemoterapie AC-DH (4x doxorubicin 60 mg/m2 + cyclophosphamid 600 mg/m2, 4x docetaxel 100 mg/m2 infuze po dobu 1 hodiny + trastuzumab 6 mg/kg každé 3 týdny).
Po prvních čtyřech sériích s antracykliny bylo dosaženo jen nepatrného zmenšení nádorového ložiska s perzistencí uzliny v axile. Poté pacientka zahájila chemoterapii docetaxelem + trastuzumabem, po prvních dvou aplikacích se sonografický nález na levém prsu výrazně zmenšil. Ložisko bylo třeba označit klipem pod ultrazvukem, uzlina v axile zmizela. Po čtyřech cyklech docetaxelu + trastuzumabu došlo k úplnému vymizení nálezu na ultrazvuku, mammografie byla také negativní. Operace byla plánována v době zobrazovací remise s ohledem na původní nález jako prs šetřící výkon s exenterací axily. V histologickém nálezu nebyl nalezen invazivní nádor, jen ojedinělé regresivně změněné buňky DCIS, v exenterátu z axily bylo 18 uzlin bez nádorových metastáz. Došlo tedy ke kompletní patologické remisi (pCR), což pacientce přináší nejlepší vyhlídky na dlouhodobé přežití bez známek základní nemoci. Nemocná podstoupila ještě adjuvantní radioterapii a roční adjuvantní léčbu trastuzumabem a je dosud v kompletní remisi.

Výstup pro praxi

  • Premenopauzální pacientka s nádorem nad 1 cm vysokého stupně (grade), s vysokou růstovou aktivitou a s pozitivitou HER2 je nejvíce ohrožena systémovou diseminací nádoru.
  • Neoadjuvantní léčba může příznivě ovlivnit cirkulující nádorové buňky, její účinek na nádor lze dobře dokumentovat zobrazovacími metodami (obrázek 1) a procento lokálních rekurencí je jen nepatrně vyšší než při variantě operace + adjuvance.1
  • Možnost zařadit do neoadjuvantní léčby trastuzumab výrazně zlepšuje naději na dosažení pCR.2
  • Dosažení kompletní patologické remise má pro nemocnou zásadní prognostický význam.

Literatura

  1. Mauri D, Pavlidis N, Ioannidis JP. Neoadjuvant versus adjuvant systemic treatment in breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005;97:188–94.
  2. Jones RL, Lakhani SR, Ring AE. Pathological complete response and residual DCIS following neoadjuvant chemotherapy for breast carcinoma. Br J Cancer 2006;94:358–62.

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.