Výsledky fáze III studie HannaH

HannaH je randomizovaná, otevřená, mezinárodní, multicentrická studie fáze III. Bylo v ní registrováno celkem 596 pacientek s operovatelným nebo lokálně pokročilým časným karcinomem prsu. Studie zkoumala účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu (v předpřipraveném zařízení) a intravenózního podání v neoadjuvantní-adjuvantní léčbě (v podání před operací a po ní) u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu. V obou ramenech byla délka léčby jeden rok.

Společnost Roche v březnu 2012 oznámila  výsledky fáze III studie HannaH u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu, která poprvé ukázala, že nový způsob podání Herceptinu® (trastuzumab) subkutánní injekcí přináší srovnatelnou účinnost (založenou na kompletní patologické odpovědi; kompletní zničení nádorových buněk v prsu) jako současný intravenózní  způsob podání. Herceptin v subkutánním podání může pacientům oproti tradičnímu intravenóznímu podání poskytnout větší pohodlí, protože je méně invazivní a jeho podání je rychlejší (5 minut v porovnání s 30 – 90 minutami).  Studie HannaH dále prokázala, že při subkutánním podání Herceptinu je průměrná koncentrace látky v krvi srovnatelná s intravenózním podáním. Celkový profil bezpečnosti v obou ramenech studie HannaH byl shodný s léčbou Herceptinem a standardní chemoterapií.  Výsledky byly prezentovány na 8. Evropské konferenci o karcinomu prsu (EBCC-8) ve Vídni (Abstrakt # 1BA).

"Herceptin v subkutánním podání představuje alternativu k intravenózní aplikaci a je důležitou léčebnou možností pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu," řekl Hal Barron, ředitel oddělení vývoje léků společnosti Roche. "Vzhledem k tomu, že je méně invazivní a podání trvá 5, nikoliv 30-90 minut, je subkutánní podání Herceptinu pro pacienty pohodlnější a může v porovnání s intravenózní aplikací snížit náklady na zdravotní péči."

Subkutánní podání je méně invazivní proces než intravenózní infuze a pacienti mohou strávit méně času v nemocnici. To je důležité především v léčbě časného karcinomu prsu, kdy je Herceptin podáván obvykle po dobu jednoho roku. Při subkutánním podání je Herceptin podáván injekcí pod kůži ve fixní dávce 600 mg. Na rozdíl od intravenózního podání nevyžaduje nasycovací dávku a její upravení podle váhy. Používána je vždy stejná dávka bez ohledu na váhu pacienta. 

Na základě dat ze studie Hannah předložila společnost Roche Evropské lékové agentuře (EMA) žádost o rozšíření indikace Herceptinu v subkutánním podání na další linie léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu. 

Primární cíle farmakokinetiky a účinnosti splnily předem daná kritéria. Koncentrace léku v krvi měřena těsně před operací byla při nejmenším stejně vysoká u subkutánního i intravenózního podání (69,0 a 51,8 µg/ml, v tomto pořadí). To je důležité s ohledem na prokázání srovnatelné účinnosti. Navíc se účinnost u pacientů v rameni subkutánního podání pohybovala ve stejném rozmezí jako u pacientů, kterým byl Herceptin podáván intravenózně (45,4% a 40,7%, v tomto pořadí).

V obou ramenech byly nežádoucí účinky všech stupňů a vážné nežádoucí účinky srovnatelné. V obou ramenech byly nejčastějšími nežádoucími účinky (více než 25%) alopecie, nausea, neutropenie, průjem, astenie a únava.  Více vážných nežádoucích účinků bylo hlášeno v rameni subkutánního podání. Pro tento jev ale nebylo nalezeno žádné klinické vysvětlení. 

Subkutánní podání

Subkutánní podání je nový, pohodlnější způsob podávání Herceptinu, která používá technologii Enhanze™ vyrobenou Halozyme Therapeutics, Inc., jež obsahuje novou pomocnou látku (která je nositelem aktivních složek léku) rHuPH20. rHuPH20 (rekombinantní lidská hyaluronidáza) reverzibilně rozkládá hyaluronan, gelovou substanci tvořící bariéru mezi buňkami v tkáni pod kůží. Usnadňuje tak distribuci podávané dávky do rozsáhlejších oblastí a umožňuje bezbolestné podkožní podání většího objemu Herceptinu (fixní dávka 600 mg (5ml)).

O studii HannaH

Primární cíle byly:

 • Farmakokinetika (PK).
 • Kompletní patologická odpověď (pCR).

Hlavní sekundární cíle byly:          

 • Bezpečnost a snášenlivost
 • Kompletní patologická odpověď v prsu a uzlinách (tpCR).
 • Přežití bez události (EFS) a celkové přežití (OS).

Pacientům v rameni Herceptinu SC bylo podáno:

 • 600 mg (fixní dávka) Herceptinu plus 8 cyklů chemoterapie před operací.
 • 10 cyklů Herceptinu v subkutánním podání po operaci.

Pacientům v rameni Herceptinu IV bylo podáno:

 • První dávka 8 mg/kg Herceptinu v intravenózním podání následovaná 6 mg/kg udržovací dávky v kombinaci s chemoterapií celkem v 8 cyklech před operací jako u standardního režimu v intravenózním podání.
 • 10 cyklů samotného Herceptinu v intravenózním podání po operaci.

Nežádoucí účinky ve studii byly shodné se známým profilem bezpečnosti Herceptinu. Nebyly pozorovány žádné nové problémy v otázce bezpečnosti. Celkově byla incidence nejčastějších nežádoucích účinků (více než 10% v každém rameni) srovnatelná. Vážné nežádoucí účinky (vyšší než 3. stupeň) se vyskytly v podobné incidenci v obou ramenech (52% u intravenózního podání a 51,9% u subkutánního podání). Nežádoucí kardiální účinky byly podobné v obou ramenech: 12,1% vs. 11,4% u IV a SC, v tomto pořadí. U 11% pacientů, kterým byl lék podáván subkutánně, došlo k reakci v místě vpichu (nejčastěji bolest), která byla u 95% pacientů mírná.

Klinické výzkumy subkutánního podání

V současné době probíhají další dvě studie Herceptinu v subkutánním podání. PrefHer je randomizovaná, multicentrická, mezinárodní studie hodnotící preference pacientů a spokojenost zdravotníků se subkutánní administrací Herceptinu v adjuvantní léčbě pacientek s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu.  PrefHer je studie dvou skupin (celkem zahrnuje 400 pacientů) a srovnává Herceptin v subkutánním podání pomocí injekce nebo předpřipraveného zařízení s intravenózním podáním.   Předpřipravené injekční zařízení je důležitým pokrokem, protože by mohlo pacientům umožnit domácí administraci Herceptinu.  Data jsou očekávána v roce 2013.

SafeHer je dvouskupinová, mezinárodní, otevřená studie hodnotící bezpečnost asistované a domácí subkutánní administrace Herceptinu v adjuvantní léčbě pacientů s operovatelným časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.  Studie umožňuje použití injekce i předpřipraveného injekčního zařízení s možností domácí aplikace.

Roche také zkoumá možnost podání MabThery (rituximab) subkutánní injekcí u pacientů s nehodgkinskými lymfomy a chronickou lymfocytickou leukémií.  MabThera v subkutánním podání není v současné době licencována nebo schválena na žádném z trhů. Roche očekává registraci v EU na konci roku 2012.

 

Literatura

 1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Dostupné na: http://globocan.iarc.fr.
 2. Wolff A.C et al. American Society of Clinical Oncology/ College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. Arch Pathol Lab Med—Vol 131, January 2007.
 3. Slamon D et al. Adjuvant Trastuzumab in HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med 2011; 365:1273-83.

Informace k datu 23.3.2012

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.