Vysoké riziko recidivy u pacientek s karcinomem prsu s pozitivitou HER2

Cílem článku bylo zhodnotit riziko recidivy u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu s pozitivním HER2, bez postižení lymfatických uzlin. Autoři docházejí k závěru, že pacientky s karcinomy prsu s pozitivním HER2 stadia T1a,bN0M0 mají významně zvýšené riziko recidivy onemocnění a měla by u nich být zvážena systémová adjuvantní anti-HER2 terapie.

Plný text (PDF)

Vysoké riziko recidivy u pacientek s karcinomem prsu s pozitivitou HER2 velikosti 1 cm či menším, bez postižení lymfatických uzlinCíl

Zhodnotit riziko recidivy u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu s pozitivním HER2 (human
epidermal growth factor receptor 2 – receptor 2 pro lidský epidermální růstový faktor) stadia T1a
a T1b, bez postižení lymfatických uzlin.

Metody

Autoři provedli rozbor 965 případů karcinomů prsu T1a,bN0M0 diagnostikovaných na pracovišti autorů
v průběhu let 1990 až 2002. Specializovaný patolog potvrdil pozitivitu HER2 v případě, že výsledek
imunohistochemického vyšetření byl 3+ podle stupnice, nebo pokud byl poměr při vyšetření fluorescenční
in situ hybridizací (fluorescence in situ hybridization, FISH) 2,0 a vyšší. Pacientky, které
podstoupily adjuvantní chemoterapii nebo léčbu trastuzumabem, byly z projektu vyřazeny. K odhadu
přežití bez známek recidivy (recurrence‑free survival, RFS) a přežití bez známek vzdálené recidivy
(distant recurrence‑free survival, DRFS) byl použit Kaplanův‑Meierův model. Pro hodnocení vzájemné
spojitosti mezi stavem exprese HER2 a přežitím byl po korekci na charakteristiky pacientek
a onemocnění vhodný Coxův model proporcionálního rizika. Kromě toho bylo k ověření výsledků
použito údajů od 350 případů karcinomu prsu ze dvou dalších institucí.

Výsledky

Deset procent pacientek mělo tumory s pozitivním HER2. Při střední délce sledování 74 měsíců bylo
zaznamenáno 72 případů recidivy. Míra pětiletého RFS u pacientek s nádory s pozitivním HER2 byla
77,1 % a u pacientek s negativním HER2 93,7 % (p < 0,001). Míra pětiletého DRFS u žen s nádory
s pozitivním HER2 byla 86,4 % a u nemocných s negativním HER2 pak 97,2 % (p < 0,001). Při
mnohorozměrné analýze bylo u pacientek s karcinomy s pozitivním HER2 zaznamenáno vyšší riziko
lokální (poměr rizika – hazard ratio, HR 2,68; 95% CI 1,44–5,0; p = 0,002) i vzdálené recidivy (HR 5,3;
95% CI 2,23–12,62; p < 0,001) než u nemocných s tumory s negativním HER2 tumory. V porovnání
s pacientkami, jejichž nádory měly pozitivní hormonální receptory, byla u žen s karcinomy s pozitivním
HER2 zjištěna po pěti letech 5,09krát (95% CI 2,56–10,14; p < 0,0001) vyšší míra recidiv onemocnění
a 7,81krát (95% CI 3,17–19,22; p < 0,0001) vyšší míra recidiv vzdálených.

Závěr

Pacientky s karcinomy prsu s pozitivním HER2 stadia T1a,bN0M0 mají významně zvýšené riziko
recidivy onemocnění a měla by u nich být zvážena systémová adjuvantní anti‑HER2 terapie.

J Clin Oncol 27:5700‑5706. © 2009 by American Society of Clinical Oncology

Plný text (PDF)

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.