Herceptin v léčbě HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu žaludku

Herceptin významně prodlužuje celkové přežití u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu žaludku. Celkové přežití všech nemocných s lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastazujícím karcinomem žaludku, kde HER2- pozitivita byla definována jako IHC 3+ nebo ISH+ bylo významně prodlouženo.

Herceptin v kombinaci s chemoterapií je novou léčebnou možností pro nemocné s HER2 pozitivním metastazujícím adenokarcinomem žaludku či GE spojení

Herceptin je od ledna 2010 registrován u metastazujícího karcinomu žaludku a gastro-esofageálního spojení. Registrace proběhla na základě mezinárodní multicentrické randomizované studie fáze III ToGa.
Na HER2 pozitivitu bylo vyšetřováno v pre-screeningové fázi 3800 nemocných s inoperabilním lokálně pokročilým či metastazujícím karcinomem žaludku, z nichž bylo 594 shledáno HER2 pozitivními. HER2 pozitivita byla definována jako IHC 3+ nebo ISH+
Primárním cílem studie bylo celkové přežití.

Léčba ve studii ToGa:
Kapecitabin 1000 mg/m2 2× denně d1–14 q3týdny × 6 nebo 5-Fluorouracil 800 mg/m2/den kontinuálně d1–5 q3týdny × 6 + cisplatina 80 mg/m2 q3týdny × 6
+ trastuzumab 8 mg/kg úvodní nasycovací dávka a poté 6 mg/kg q3týdny do progrese

Výběr kapecitabinu či 5-fluorouracilu v kombinaci s Herceptinem záležel na preferenci lékaře. 87 % lékařů zvolilo režim s Xelodou (kapecitabin).

  1. Cutsem et al; ECCO/ESMO 2009, oral presentation

Herceptin významně prodlužuje celkové přežití u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu žaludku

Celkové přežití všech nemocných s lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastazujícím karcinomem žaludku, kde HER2- pozitivita byla definována jako IHC 3+ nebo ISH+ bylo významně prodlouženo.

Analýzou podskupin definovaných dle stupně exprese HER2 vyšetřených dvěma různými metodami bylo zjištěno, že nejvíce z léčby benefitovala skupina s IHC3+ nebo IHC2+/ISH+.

  1. Cutsem et al; ECCO/ESMO 2009, oral presentation

Herceptin významně prodlužuje celkové přežití u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu žaludku - u skupiny IHC3+ nebo IHC2+/ISH+ a to na hranici 16 měsíců

Medián celkového přežití u skupiny s vysokou expresí HER2 u nemocných s lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastazujícím karcinomem žaludku vyjádřenou IHC3+ nebo IHC2+/ISH+ byl u skupiny léčené Herceptinem prodloužen na 16 měsíců.

Proto byl u nemocných s metastazujícím karcinomem žaludku navržen následující algoritmus vyšetřování, který určuje vhodného pacienta pro léčbu Herceptinem.

Všichni pacienti s karcinomem žaludku a gastroesofageálního spojení by měli být vyšetřeni na HER2 již při stanovení primární diagnozy, případně ihned jakmile bude dostupná tkáň pro testování. Je nutné, aby IHC byla používána jako primární metoda. Výsledky IHC2+ by musí být dále ověřeny metodou ISH (ISH, SISH).
Vyšetřovací metody jak IHC tak i ISH by musí být prováděny validními, certifikovanými laboratorními metodami a hodnoceny výhradně plně kvalifikovaným patologem v referenční laboratoři.

  1. Cutsem E, et al, J Clin Oncol 2009; 27:Abstract 4509

Léčba Herceptinem v kombinaci s chemoterapií byla dobře tolerována

Při léčbě Herceptinem v kombinaci se standardní chemoterapií se neobjevily žádné nové a neočekávané nežádoucí účinky. Léčba byla obecně dobře snášena.

Incidence vážných kardiálních dysfunkcí byla velmi malá a mezi experimentálním a kontrolním ramenem výzkumu byl jen nepatrný rozdíl.

Herceptin v kombinaci s chemoterapií představuje pro nemocné s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem žaludku či gastroesofageálního spojení nový léčebný standard.

  1. Cutsem E, et al, J Clin Oncol 2009; 27:Abstract 4509

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Rakovina žaludku je obzvláště agresivním typem zhoubného nádoru. Je čtvrtou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na světě a celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtí na zhoubné nádory.

Tabletová Xeloda nahrazující 5-FU v režimu s cisplatinou má přinejmenším srovnatelný účinek a příznivější bezpečnostní profil. Tabletová forma léku je pohodlnější jak pro nemocného, tak pro ošetřující personál.

Incidence, mortalita a možnosti léčby metastazujícího karcinomu žaludku v přednášce, která zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche 13. října 2011 v Českém Krumlově. Přednáška přináší výsledky registrační randomizované studie fáze III ToGA, vyhodnocující použití Herceptinu v léčbě metastazujícího karcinomu žaludku.