Herceptin - klinické studie

Roche

Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.

Herceptin - klinické studie

A randomised, multicentre, multinational Phase II study to evaluate pertuzumab in combination with trastuzumab given either concomitantly or sequentially with standard anthracycline-based chemotherapy or concomitantly with a non-anthracycline-based chemotherapy regimen, as neoadjuvant therapy for patients with locally advanced, inflammatory or early stage HER2-positive breast cancer.
Randomizovaná, multicentrická, multinárodní studie fáze II hodnotící kombinaci pertuzumab a trastuzumab podávanou buď konkomitantně nebo sekvenčně spolu s běžnou na antracyklinech založenou chemoterapií nebo konkomitantně s chemoterapií bez antracyklinů jako neoadjuvantní léčba u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti tři neoadjuvantních režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

A Randomized, Open Label Study to Compare the Complete Pathological Response Rate Achieved With 4 Combinations of Herceptin, Docetaxel and Pertuzumab in Patients With Locally Advanced, Inflammatory or Early Stage HER2 Positive Breast Cancer
Randomizovaná, otevřená studie srovnávající četnost kompletní patologické odpovědi dosaženou čtyřmi kombinacemi Herceptinu, docetaxelu a pertuzumabu u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti čtyř neoadjuvantních léčebných režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

A Randomised, Multi-centre, Open-label, Phase III Study of Adjuvant Lapatinib, Trastuzumab, Their Sequence and Their Combination in Patients With HER2/ErbB2 Positive Primary Breast Cancer
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící adjuvantní léčbu lapatinibem, trastuzumabem, jejich kombinaci nebo sekvenční (postupné) podání v léčbě HER2/ErbB2 pozitivního primárního karcinomu prsu
Cíl studie:

Srovnání aktivity samotného lapatinibu vs. samotného trastuzumabu vs. trastuzumabu následovaného lapatinibem vs. lapatinibu podávaného konkomitantně s trastuzumabem v adjuvantní léčbě pacientů s ErbB2 karcinomem prsu.

A Randomized, Multicenter, Phase III Open-label Study of the Efficacy and Safety of Trastuzumab Emtansine vs. Capecitabine + Lapatinib in Patients With HER2-positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer Who Have Received Prior Trastuzumab-based Therapy
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu vs. kapecitabinu + lapatinibu u pacientů s HER2-pozitivním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu po předchozí léčbě založené na trastuzumabu.
Cíl studie:

Srovnání účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu (T-DM1) vs. kapecitabinu + lapatinibu u pacientů s HER2-pozitivním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

Preference for subcutaneous or intravenous administration of trastuzumab in patients with HER2-positive early breast cancer (PrefHer): an open-label randomised study
Preference pro subkutánní nebo intravenózní podávání trastuzumabu u pacientů s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu (PrefHer): otevřená randomizovaná studie
Cíl studie:

Studie vyhodnocuje preveference pacientů pro subkutánní nebo intravenózní podání trastuzumabu.

A Phase III, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel vs. Placebo + Trastuzumab + Docetaxel in Previously Untreated HER2-positive Metastatic Breast Cancer
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná registrační studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu (CLEOPATRA)
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu.

A Randomized Open-label Study to Compare the Pharmacokinetics, Efficacy and Safety of Subcutaneous (SC) Herceptin (Trastuzumab) With Intravenous (IV) Herceptin (Trastuzumab) Administered in Women With HER2-positive Early Breast Cancer
Randomizovaná otevřená studie fáze III porovnávající farmakokinetiku, účinnost a bezpečnost trastuzumabu podávané podkožně s trastuzumabem podávaným nitrožilně ženám s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu
Cíl studie:

Studie zkoumá účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu (v předpřipraveném zařízení) a intravenózního podání v neoadjuvantní-adjuvantní léčbě (v podání před operací a po ní) u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu.