Herceptin - základní informace

Roche

Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.

Herceptin - základní informace

Herceptin je indikován k léčbě nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu, a to jak v (neo)adjuvantním podání, kdy léčba trvá jeden rok, tak v léčbě pokročilého onemocnění. V léčbě metastatického karcinomu prsu musí léčba pokračovat nejméně do progrese onemocnění, data však ukazují, že léčba blokující receptor HER2 by měla být trvalá. Herceptin je možno kombinovat s chemoterapií, inhibitory aromatázy, výjimečně (pokud nelze podat chemoterapii) v monoterapii.

Subkutánní podání Herceptinu

Herceptin v adjuvantním podání zvyšuje četnost nemocných, které jsou dlouhodobě bez relapsu onemocnění a lze je tedy považovat za vyléčené. Při léčbě nemocných s metastatickým karcinomem prsu je významně prodlouženo celkové přežití, nemocné s HER2-pozitivními nádory léčené Herceptinem nyní přežívají déle než nemocné s HER2-negativními nádory.

U nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem žaludku nebo gastroesofageálního spojení je možno Herceptin kombinovat s 5-fluorouracilem a cisplatinou. Všichni léčení pacienti musí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu s výsledkem IHC 3+ , potvrzeno ISH+.

Herceptin je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro l
éčbu nemocných s karcinomem prsu a karcinomem žaludku s prokázanou HER2-pozitivitou. Úhrada je vázána na podání v některém z komplexních onkologických center, jejich seznam je na www.linkos.cz nebo na www.onconet.cz.