Kadcyla (trastuzumab emtansin)

Roche

Kadcyla (trastuzumab emtansin) je nový typ léku - konjugát protilátky a cytotoxického léku. Vznikla spojením trastuzumabu (umožňuje cílení na HER2-pozitivní nádorové buňky a má zachované všechny jeho účinky, včetně aktivace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách) a vysoce účinného antimikrotubulárního cytostatika DM-1, které je na trastuzumab vázáno thioéterovým můstkem.

Podpořte HER blokáduPřípravek Kadcyla (trastuzumab emtansin) v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, kteří byli dříve léčeni trastuzumabem a taxanem, a to samostatně nebo v kombinaci.

Kadcyla byla registrována na základě výsledků studie EMILIA, v níž byla porovnávána se standardním režimem kapecitabin + lapatinib. Již při průběžné analýze bylo potvrzeno významné prodloužení celkového přežití o 5,8 měsíce (30,9 vs 25,1 měsíce, HR 0,682). 

...další informace o přípravku.

 

Kadcyla - Mechanismus účinku
Doporučené postupy pro vyšetřování karcinomu prsu

Kadcyla: Edukační materiál pro lékaře

Riziko záměny mezi přípravky Kadcyla a Herceptin při předepisování, přípravě i podávání. Věnujte pozornost edukačnímu materiálu pro lékaře.

▼ Varování pro těhotné a potenciálně těhotné ženy:

Pokud žena otěhotní v průběhu užívání Kadcyly či v průběhu 7 měsíců po jejím posledním podání, nahlaste prosím neprodleně těhotenství na czech_republic.pa_susar@roche.com či na 602 298 181. Budete požádáni o doplňující informace o průběhu těhotenství a o průběhu 1. roku narozeného dítěte. Tyto informace umožní společnosti Roche dozvědět se více o bezpečnosti přípravku Kadcyla a poskytnout příslušné informace regulačním autoritám (SÚKL), lékařům a pacientům.