Kadcyla - klinické studie

Roche

Kadcyla (trastuzumab emtansin) je nový typ léku - konjugát protilátky a cytotoxického léku. Vznikla spojením trastuzumabu (umožňuje cílení na HER2-pozitivní nádorové buňky a má zachované všechny jeho účinky, včetně aktivace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách) a vysoce účinného antimikrotubulárního cytostatika DM-1, které je na trastuzumab vázáno thioéterovým můstkem.

Kadcyla - klinické studie

A Phase III Randomized, Multicenter, Two Arm, Open-label Trial to Evaluate the Efficacy of Trastuzumab Emtansine Compared With Treatment of Physician's Choice in Patients With HER2-positive Metastatic Breast Cancer Who Have Received at Least Two Prior Regimens of HER2 Directed Therapy
Randomizovaná, multicentrická, dvouramenná, otevřená studie fáze III hodnotící účinnost trastuzumab emtansinu ve srovnání s léčbou dle volby lékaře u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu, které absolvovali nejméně dva předchozí režimy HER cílené terapie.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu ve srovnání s léčbou dle volby lékaře u pacientů s metastatickým nebo neresekabilním lokálně pokročilým/rekurentním HER2-pozitivním karcinomem prsu.

A Randomized, Multicenter, Phase III Open-label Study of the Efficacy and Safety of Trastuzumab Emtansine vs. Capecitabine + Lapatinib in Patients With HER2-positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer Who Have Received Prior Trastuzumab-based Therapy
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu vs. kapecitabinu + lapatinibu u pacientů s HER2-pozitivním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu po předchozí léčbě založené na trastuzumabu.
Cíl studie:

Srovnání účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu (T-DM1) vs. kapecitabinu + lapatinibu u pacientů s HER2-pozitivním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.