Klinické studie

V knihovně klinických studií jsou zařazeny informace o výsledcích studií, které byly publikovány v peer-reviewed časopisech nebo na zahraničních lékařských kongresech.

Na jednom místě zde také najdete články, videa a přednášky, přinášející informace o studii od našich lékařů, jež jsou doplněny denně aktualizovanými publikacemi z databáze Medline.

Ve studiích můžete vyhledávat podle fáze, užití přípravku, indikace a léčiva. Knihovna klinických studií je budována postupně. Informace jsou určeny pouze pro vědecké a vzdělávací účely.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených klinických studií: 69 zrušit všechny filtry
An Open-label, Multicenter Study to Assess the Safety of RO5185426 in Patients With Metastatic Melanoma
Otevřená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost RO5185426 u pacientů s metastatickým melanomem
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti RO5185426 (vemurafenib) u pacientů s neresekabilním metastatickým melanomem ve stádiu IIIC nebo IV (s pozitivní mutací BRAF V600).

A randomised, multicentre, multinational Phase II study to evaluate pertuzumab in combination with trastuzumab given either concomitantly or sequentially with standard anthracycline-based chemotherapy or concomitantly with a non-anthracycline-based chemotherapy regimen, as neoadjuvant therapy for patients with locally advanced, inflammatory or early stage HER2-positive breast cancer.
Randomizovaná, multicentrická, multinárodní studie fáze II hodnotící kombinaci pertuzumab a trastuzumab podávanou buď konkomitantně nebo sekvenčně spolu s běžnou na antracyklinech založenou chemoterapií nebo konkomitantně s chemoterapií bez antracyklinů jako neoadjuvantní léčba u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti tři neoadjuvantních režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

A Randomized, Open Label Study to Compare the Complete Pathological Response Rate Achieved With 4 Combinations of Herceptin, Docetaxel and Pertuzumab in Patients With Locally Advanced, Inflammatory or Early Stage HER2 Positive Breast Cancer
Randomizovaná, otevřená studie srovnávající četnost kompletní patologické odpovědi dosaženou čtyřmi kombinacemi Herceptinu, docetaxelu a pertuzumabu u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti čtyř neoadjuvantních léčebných režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

Pirfenidone in idiopathic pulmonary fibrosis
Pirfenidon při idiopatické plicní fibróze
Cíl studie:

Stanovení účinnosti a bezpečnosti pirfenidonu dávky 1800 mg/den a 1200 mg/den oproti placebu u pacientů s IPF.

A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Phase 3 Study of the Efficacy and Safety of Pirfenidone in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis (ASCEND Trial)
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, studie fáze 3 účinnosti a bezpečnosti pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou
Cíl studie:

Potvrzení vlivu léčby na usilovnou vitální kapacitu během 52 týdnů.

A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Phase 3, Three-Arm Study of the Safety and Efficacy of Pirfenidone in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, tříramenná studie fáze 3 bezpečnosti a účinnosti pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby pirfenidonem 2403 mg/den nebo pirfenidonem 1197 mg/den ve srovnání s placebem u pacientů s IPF.

A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Phase 3 Study of the Safety and Efficacy of Pirfenidone in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, studie fáze 3 bezpečnosti a účinnosti pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby pirfenidonem 2403 mg/den ve srovnání s placebem u pacientů s IPF.

Comparison of tocilizumab as monotherapy or with add-on disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis and inadequate responses to previous treatments: an open-label study close to clinical practice
Porovnání monoterapie tocilizumabem oproti léčbě s přidáním chorobu modifikujících antirevmatických léků u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu: otevřená studie blízká klinické praxi
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti monoterapie tocilizumabem oproti tocilizumabu v kombinaci s DMARDs.

Mechanism-based approach using a biomarker response to evaluate tocilizumab subcutaneous injection in patients with rheumatoid arthritis with an inadequate response to synthetic DMARDs (MATSURI study)
Přístup využívající mechanismus založený na odpověďi biomarkerů ke zhodnocení subkutánně podávaného tocilizumabu u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na syntetické DMARD (studie MATSURI)
Cíl studie:

Stanovení hodnoty optimální dávky subkutánního tocilizumabu, která by byla srovnatelná s intravenózní dávkou 8 mg/kg schválenou u pacientů s RA

A Double-Blind, Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of MRA in Patients With RA
Dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost MRA (tocilizumab/placebo) u pacientů s RA
Cíl studie:

Klinické zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s RA.

Study of active controlled monotherapy used for rheumatoid arthritis, an IL-6 inhibitor (SAMURAI): evidence of clinical and radiographic benefit from an x ray reader-blinded randomised controlled trial of tocilizumab
Studie aktivní kontrolované monoterapie využívané v léčbě revmatoidní artritidy, IL-6 inhibitor (SAMURAI): důkaz o klinickém a radiografickém benefitu posouzeném radiologem, zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie s tocilizumabem
Cíl studie:

Zhodnocení schopnosti tocilizumabu zabránit progresi strukturálního poškození kloubů u pacientů s RA.

Double-blind randomized controlled clinical trial of the interleukin-6 receptor antagonist, tocilizumab, in European patients with rheumatoid arthritis who had an incomplete response to methotrexate
Dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící antagonistu receptoru interleukinu-6, tocilizumab, u evropských pacientů s revmatoidní artritidou, kteří neměli úplnou odpověď na metotrexát
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti opakovaně podávaných infuzí tocilizumabu v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem v léčbě RA.

Phase III Study of the Efficacy and Safety of Subcutaneous Versus Intravenous Tocilizumab Monotherapy in Patients With Rheumatoid Arthritis
Studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie tocilizumabem, podávaného subkutánně nebo intravenózně, u pacientů s revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti dlouhodobého podávání tocilizumabu u pacientů s revmatoidní artritidou.

A Randomized Phase III Trial of Cisplatin Plus Paclitaxel With and Without NCI-Supplied Bevacizumab (NSC #704865) Versus the Non-platinum Doublet, Topotecan Plus Paclitaxel, With and Without NCI-Supplied Bevacizumab, in Stage IVB, Recurrent or Persistent Carcinoma of the Cervix
Randomizovaná studie fáze III srovnávající režim cisplatina + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu oproti non-platinovému dubletu, topotecan + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu u pacientek s rekurentním nebo perzistujícím, karcinomem čípku děložního ve stádiu IVB.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu plus chemoterapie (paklitaxel a cisplatina nebo paklitaxel a topotekan) pro pacientky s perzistujícím, rekurentním či metastatickým karcinomem čípku děložního.

A Multi-center, Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of the Safety, Disease Remission and Prevention of Structural Joint Damage During Treatment With Tocilizumab (TCZ), as a Monotherapy and in Combination With Methotrexate (MTX), Versus Methotrexate in Patients With Early, Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem (TCZ) v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnotit bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou.