Klinické studie

V knihovně klinických studií jsou zařazeny informace o výsledcích studií, které byly publikovány v peer-reviewed časopisech nebo na zahraničních lékařských kongresech.

Na jednom místě zde také najdete články, videa a přednášky, přinášející informace o studii od našich lékařů, jež jsou doplněny denně aktualizovanými publikacemi z databáze Medline.

Ve studiích můžete vyhledávat podle fáze, užití přípravku, indikace a léčiva. Knihovna klinických studií je budována postupně. Informace jsou určeny pouze pro vědecké a vzdělávací účely.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených klinických studií: 56 zrušit všechny filtry
A Randomized Phase III Trial of Cisplatin Plus Paclitaxel With and Without NCI-Supplied Bevacizumab (NSC #704865) Versus the Non-platinum Doublet, Topotecan Plus Paclitaxel, With and Without NCI-Supplied Bevacizumab, in Stage IVB, Recurrent or Persistent Carcinoma of the Cervix
Randomizovaná studie fáze III srovnávající režim cisplatina + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu oproti non-platinovému dubletu, topotecan + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu u pacientek s rekurentním nebo perzistujícím, karcinomem čípku děložního ve stádiu IVB.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu plus chemoterapie (paklitaxel a cisplatina nebo paklitaxel a topotekan) pro pacientky s perzistujícím, rekurentním či metastatickým karcinomem čípku děložního.

A Multi-center, Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of the Safety, Disease Remission and Prevention of Structural Joint Damage During Treatment With Tocilizumab (TCZ), as a Monotherapy and in Combination With Methotrexate (MTX), Versus Methotrexate in Patients With Early, Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem (TCZ) v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnotit bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou.

Randomized Placebo-controlled Study of Two Treatment Strategies Based on Tocilizumab (TCZ) With or Without Methotrexate (MTX) and Possible Addition of Other Disease-modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) in Patients With Active Rheumatoid Arthritis With Inadequate Response to Prior Methotrexate Treatment
Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie dvou léčebných strategií založených na tocilizumabu (TCZ) s nebo bez metotrexátu (MTX) a možným přidáním dalších chorobu modifikujících antirevmatických léčiv (DMARDs) u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu metotrexátem
Cíl studie:

Srovnání kombinace tocilizumab + metotrexát oproti režimu tocilizumab + placebo u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou. Přidání tocilizumabu k metotrexátu versus switch na tocilizumab.

A Phase III Trial of Irinotecan / 5-FU / Leucovorin or Oxaliplatin / 5-FU/ Leucovorin With Bevacizumab, or Cetuximab (C225), or With the Combination of Bevacizumab and Cetuximab for Patients With Untreated Metastatic Adenocarcinoma of the Colon or Rectum
Studie fáze III srovnávající režimy irinotekan, 5-FU, leukovorin nebo oxaliplatina, 5-FU, leukovorin v kombinaci s bevacizumabem či cetuximabem (C225) nebo v kombinaci bevacizumabem a cetuximabem u pacientů s  s neléčeným metastazujícím adenokarcinomem tlustého střeva nebo konečníku
Cíl studie:

Zhodnocení působení cetuximabu a bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií (FOLFIRI nebo FOLFOX).

Multicenter Randomized Trial Evaluating FOLFIRI Plus Cetuximab Versus FOLFIRI Plus Bevacizumab in First Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer
Multicentrická randomizovaná studie hodnotící režim FOLFIRI + cetuximab oproti režimu FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu
Cíl studie:

Zhodnocení režimů 5-FU, kyselina listová, irinotekan (FOLFIRI) + cetuximab oproti FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu.

A Randomized, Open-label Phase III Intergroup Study: Effect of Adding Bevacizumab to Cross Over Fluoropyrimidine Based Chemotherapy (CTx) in Patients With Metastatic Colorectal Cancer and Disease Progression Under First-line Standard CTx/Bevacizumab Combination
Randomizovaná, otevřená, meziskupinová studie fáze III: Účinek přidání bevacizumabu ke cross-over chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím nádorem tlustého střeva a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx/bevacizumab
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přidání bevacizumabu ke cross-over chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím nádorem tlustého střeva a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx/bevacizumab.

Maintenance Treatment With Capecitabine and Bevacizumab Versus Observation After Induction Treatment With Chemotherapy and Bevacizumab as First-line Treatment in Patients With Advanced Colorectal Carcinoma
Udržovací léčba kapecitabinem a bevacizumabem versus pozorování po indukční léčbě chemoterapií a bevacizumabem v první linii léčby pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení účinků bevacizumabu a nízkodávkové pokračující chemoterapie s kapecitabinem u pacientů, kteří měli odezvu na 6 cyklů oxaliplatiny, kapecitabinu a bevacizumabu.

A Randomised, Open-label Phase III Study to Assess Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Capecitabine as First-line Treatment for Elderly Patients With Metastatic Colorectal Cancer
Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost bevacizumabu v kombinaci s kapecitabinem v první linii léčby starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s kapecitabinem ve srovnání s kapecitabinem samotným u staších (70 a více let)  pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

A Phase III Randomized Trial of FOLFOXIRI + Bevacizumab versus FOLFIRI + Bevacizumab as First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer
Fáze III randomizované studie srovnávající režim FOLFOXIRI + bevacizumab oproti režimu FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu
Cíl studie:

Srovnání dvou kombinačních chemoterapeutických režimů v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří nemohou podstoupit chirurgickou resekci.

A Phase III Randomized, Multicenter, Two Arm, Open-label Trial to Evaluate the Efficacy of Trastuzumab Emtansine Compared With Treatment of Physician's Choice in Patients With HER2-positive Metastatic Breast Cancer Who Have Received at Least Two Prior Regimens of HER2 Directed Therapy
Randomizovaná, multicentrická, dvouramenná, otevřená studie fáze III hodnotící účinnost trastuzumab emtansinu ve srovnání s léčbou dle volby lékaře u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu, které absolvovali nejméně dva předchozí režimy HER cílené terapie.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu ve srovnání s léčbou dle volby lékaře u pacientů s metastatickým nebo neresekabilním lokálně pokročilým/rekurentním HER2-pozitivním karcinomem prsu.

A Randomized, Parallel-group, Open-label, Multicenter Study to Evaluate the Effects of Tocilizumab on Vaccination in Subjects With Active Rheumatoid Arthritis Receiving Background Methotrexate
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie s paralelními skupinami hodnotící účinky tocilizumabu na vakcinaci u subjektů s aktviní revmatoidní artritidou, kteří dostávali metotrexát
Cíl studie:

Zhodnocení účinků tocilizumabu na vakcinaci u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou odpověd na léčbu metotrexátem, a kteří měli nedostatečnou klinickou odpověď, nebo byli intolerantní k léčbě jedním či více anti-TNF.

A Phase III Multicenter, Open-label Study of Rituximab Alternative Dosing Rate in Patients With Previously Untreated Diffuse Large B-cell or Follicular Non-Hodgkin's Lymphoma
Multicentrická, otevřená studie fáze III alternativní rychlosti podání rituximabu u pacientů s dříve neléčeným difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky rychlé infúze rituximabu u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem

Advanced Follicular Lymphoma Evaluating the Benefit of Maintenance Therapy With Rituximab (MabThera®) After Induction of Response With Chemotherapy Plus Rituximab in Comparison With no Maintenance Therapy
Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem (MabThera®) po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem
Cíl studie:

Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby

Randomized Intergroup Trial of First Line Treatment for Patients With Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma With a CHOP-Like Chemotherapy Regimen With or Without the Anti-CD20 Antibody Rituximab (IDEC-C2B8)
Randomizovaná meziskupinová studie první linie léčby chemoterapeutickým režimem CHOP s anti-CD20 protilátkou rituximabem (IDEC-C2B8) nebo bez ní u pacientů s difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem
Cíl studie:

Srovnání doby do selhání léčby u pacientů s CD20 pozitivním difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem léčeným chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison) s rituximabem nebo bez něho

CHOP Chemotherapy plus Rituximab Compared with CHOP Alone in Elderly Patients with Diffuse Large-B-Cell Lymphoma
CHOP chemoterapie plus rituximab ve srovnání se samotnou CHOP u starších pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem
Cíl studie:

Srovnání CHOP chemoterapie plus rituximab versus samotná CHOP u starších pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem