Studie ACT-RAY

Randomized Placebo-controlled Study of Two Treatment Strategies Based on Tocilizumab (TCZ) With or Without Methotrexate (MTX) and Possible Addition of Other Disease-modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) in Patients With Active Rheumatoid Arthritis With Inadequate Response to Prior Methotrexate Treatment

(Český překlad: Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie dvou léčebných strategií založených na tocilizumabu (TCZ) s nebo bez metotrexátu (MTX) a možným přidáním dalších chorobu modifikujících antirevmatických léčiv (DMARDs) u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu metotrexátem)

Cíl studie

Srovnání kombinace tocilizumab + metotrexát oproti režimu tocilizumab + placebo u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou. Přidání tocilizumabu k metotrexátu versus switch na tocilizumab.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, placebo, randomizovaná, n=556

Zkušenosti našich lékařů

Pro jaký lék ze skupiny DMARDs se rozhodnout v okamžiku selhání 1. nebo 2. fáze léčby revmatoidní artritidy? Je lépe podávat moderní léky v monoterapii, nebo by měla být raději zvolena kombinace? Odpověď není jednoznačná, tato problematika proto byla jedním ze dvou stěžejních témat satelitního sympozia společnosti Roche konaného 17. září v rámci 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Druhým zásadním tématem sympozia byl očekávaný příchod nové, subkutánní formy tocilizumabu (RoACTEMRA).

Kolik vašich pacientů s revmatoidní artritidou se aktuálně podílí na společném rozhodování o managementu terapie a jejích cílech?“ Tuto otázku položila účastníkům satelitního sympozia společnosti Roche, které bylo součástí odborného programu letošního kongresu EULAR, prof. Andrea Rubbert-Rothová z Universität zu Köln v Německu. Ukázalo se, že v téměř polovině ordinací je to maximálně 40 % nemocných. A jak byste odpověděli vy?

Významu protilátek proti citrulinovaným peptidům pro diagnostiku, prognózu a hodnocení úspěšnosti léčby u pacientů s revmatoidní artritidou, ale také klinické účinnosti a bezpečnosti kombinace biologické terapie a metotrexátu v porovnání s podáváním samotného biologického přípravku bylo věnováno satelitní sympozium společnosti Roche na letošních Třeboňských revmatologických dnech. Jako řečníci zde vystoupili uznávaní odborníci z pražského Revmatologického ústavu – prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., MUDr. Heřman Mann a prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ucelený blok sponzorovaných přednášek patřil 21. června ve Vojenské zotavovně Měřín novým datům, která v uplynulých měsících, ba i týdnech vydaly analýzy klinických studií a jejich pokračovacích fází.

Tocilizumab v monoterapii revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění neznámé etiologie postihující 0,5–1 % dospělé populace. V podobě bilaterální polyartritidy postihuje RA klouby, postupně vede k poškození šlach a ligament a k erozím chrupavky i kosti. Nemocné zároveň trápí systémové projevy plynoucí z dlouhodobého zánětu. Pokud není RA adekvátně léčena nebo se léčba nedaří, nemoc progreduje do invalidizace nemocného a zkrácení jeho života až o 10 let. Vzhledem k tomu, že v patogenezi RA hraje klíčovou roli interleukin-6 (IL-6), právě na jeho signalizační kaskádu se zaměřil vývoj nových léčiv.

Videa a přednášky

Biologická léčba pacientů s RA, kteří netolerují MTX - video

U pacientů, kteří netolerují v léčbě revmatoidní artritidy metotrexát,  můžeme buď podávat biologickou léčbu v kombinaci s jiným chorobu modifikujícím lékem nebo podávat biologickou léčbu v monoterapii.

Monoterapie biologickými léčivy

Dodržování léčebného režimu je pro pacienty s revmatoidní artritidou komplexní problém, řada nemocných neužívá léky tak, jak byly předepsány. Monoterapie biologickými léky je často řešením pro nemocné, kteří netolerují MTX nebo jiné chorobu modifikující léky. Blokátory TNF jsou významně méně účinné bez MTX. 

Monoterapie biologickými léčivy

Přednáška, která zazněla v březnu 2012 na Jarním semináři se zabývá monoterapií biologickými léčivy, pro kterou má v ČR indikaci etanercept, adalimumab, certolizumab a  tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab.

Proč monoterapie biologickým DMARD?

Prezentace přináší přehled klinických studií i dat z registrů, vyhodnocující biologické preparáty v monoterapii revmatoidní artritidy. Přes všechny deklarované výhody kombinované léčby je stále téměř jedna třetina nemocných léčena biologiky v monoterapii. Indikaci k podávání bez methotrexátu mají v České republice etanercept, adalimumab, certolizumab a tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab (studie AMBITION, SATORI, SAMURAI, ACT-RAY, ACT-SURE, ACT-STAR). 

Srovnání účinnosti monoterapie adalimumabem a tocilizumabem Klinické hodnocení ADACTA

Přednáška představuje výsledky klinické studie, která přímo srovnává dva biologické léky v léčbě revmatoidní artritidy.

Strategie léčby revmatoidní artritidy – interaktivní fórum

V interaktivním diskusním fóru odpovídají účastníci sympózia na otázky mapující jejich zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy. 

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy- update

Přednáška představuje nová data o monoterapii revmatoidní artritidy tocilizumabem, předkládá především data ze studie LITHE, zabývá se ovlivněním strukturálních změn a dlouhodobou bezpečností a účinností přípravku.  

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – update 2015

Přednáška přináší aktualizovaný přehled zásadních studií, vč. studií fáze III klinického zkoušení, tocilizumabu, ale i data z registrů biologické léčby revmatoidní artritidy. Přináší komplexní pohled na významné postavení tocilizumabu (RoActemra) v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - tocilizumab + metotrexát + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra