Studie AURELIA

AURELIA: A Multi-center, Open-label, Randomised, Two-arm Phase III Trial of the Effect on Progression Free Survival of Bevacizumab Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in Patients With Platinum-resistant, Epithelial Ovarian, Fallopian Tube or Primary Peritoneal Cancer

(Český překlad: AURELIA: Multicentrická otevřená randomizovaná dvouramenná studie fáze III hodnotící účinek účinek léčby bevacizumab + chemoterapie vs. chemoterapie u nemocných s primárním epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice na dobu přežití bez progrese.)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu přidaného k chemoterapii vs. samotná chemoterapie u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice s progresí onemocnění během 6 měsíců léčby platinou.

Charakteristika studie

dvouramenná, fáze III, multicentrická, otevřená, randomizovaná, n=360

Zkušenosti našich lékařů

Léčivý přípravek Avastin společnosti Roche byl registrován v EU pro léčbu rekurentního nádoru ovárií  rezistentního k platině.

Po více než 15 letech je zde první nová léčebná možnost v Evropě pro ženy s nejobtížněji léčitelnou formou nádorů vaječníků.

Videa a přednášky

Kasuistika: Je bevacizumab efektivní v léčbě druhé a třetí řady pokročilého a relabujícího ovariálního karcinomu?

Pacientka absolvovala v roce 2006 komplexní léčbu pro karcinom prsu stadia IIA. V roce 2010 jí byl diagnostikován high grade adenokarcinom ovarií stadia IIIC. Při operačním výkonu ponecháno drobné reziduum a následná chemoterapie paklitaxel/ karboplatina navodila kompletní remisi. Po 7měsíčním sledování došlo k relapsu onemocnění v malé pánvi. 

Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě pokročilého (stádia III B, III C a IV dle FIGO) epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice. Přednáška obsahuje přehled klinických studií a kazuistiku 29 leté pacientky s karcinomem ovária. 

Komentář k přednášce: Postavení bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Přednáška komentuje a doplňuje přednášku Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria  a přidává zkušenosti s léčbou nádorů ovária Avastinem v Komplexním onkologickém centru Nový Jičín . 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - Avastin - ovarian ca

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
  • Léčiva: Avastin