Studie AVEX

A Randomised, Open-label Phase III Study to Assess Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Capecitabine as First-line Treatment for Elderly Patients With Metastatic Colorectal Cancer

(Český překlad: Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost bevacizumabu v kombinaci s kapecitabinem v první linii léčby starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s kapecitabinem ve srovnání s kapecitabinem samotným u staších (70 a více let)  pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=280

Zkušenosti našich lékařů

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Videa a přednášky

Anti-EGFR vs. Bevacizumab - kvalita života a toxicita léčby

Bevacizumab představuje bezpečnou léčbu u nemocných s metastatickým onemocněním kolorektálního karcinomu do jater, a to jak u mutované, tak u nemutované formy RAS. Při velmi dobré kvalitě života bevacizumab umožní konverzní léčbu jaterních metastáz s následnou radikální resekcí, což samozřejmě vede k výraznému prodloužení celkového přežití nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Kazuistika 72 letého muže. 

Bevacizumab a kolorektální karcinom: klinická data a zkušenosti z praxe

Přednáška, která zazněla na Brněnských onkologických onkologických dnech v roce 2014, shrnuje data o léčbě kolorektálního karcinomu Avastinem. Jde o výsledky klinických studií fáze III, které jsou doplněny observačními daty a to jak zahraničními, tak tuzemskými z registru CORECT. Všechny výsledky konzistentně dokládají, že bevacizumab významně prodlužuje pacientům život při zachování jeho kvality. Přednášející se také zabývá podáním bevacizumabu po progresi onemocnění po předchozí léčbě bevacizumabem (studie ML18147), přínosem udržovací terapie Avastin + Xeloda (studie CAIRO3), podáním této kombinace seniorům (studie AVEX, vlastní zkušenosti) a také výsledky velmi diskutované studie FIRE-3.

Léčba seniorů s metastatickým kolorektálním karcinomem

V ČR má 14% populace věk nad 65 let a prevalence kolorektálního karcinomu v této věkové skupině je vysoká. Z pohledu onkologa je léčba pacientů s kolorektálním karcinomem ve vyšším věku možná, velmi důležitá je však spolupráce v multidisciplinárním týmu. 

Metastatický kolorektální karcinom

Prezentace se zamýšlí nad kritérii volby léčebného schématu, přináší závěry studie CALGB a z nich vycházející ESMO guideliny se zaměřením na skupinu pacientů s diseminovaným onemocněním, definitivně neresekabilní nebo velmi málo resekabilní s paliativním léčebným záměrem. Přednáška se zabývá také bezpečností a nákladovostí cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. 

Možnosti léčby mCRC u seniorů

Přednáška se zabývá specifikami léčby metastazujícího karcinomu kolorekta u seniorů a představuje kazuistiku 74 letého muže. Přednáška přináší i data z registru CORECT z FN Brno. 

Komentář k přednáškám: Možnosti léčby mCRC u seniorů; Kazuistika J.P. 1958; Anti-EGFR vs. Bevacizumab

Přednáška komentuje tři kazuistická vystoupení, která zazněla v bloku o metastatickém karcinomu kolorekta. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + capecitabine + CRC

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar kolorekta (C18)
  • Léčiva: Avastin