Studie CAIRO3

Maintenance Treatment With Capecitabine and Bevacizumab Versus Observation After Induction Treatment With Chemotherapy and Bevacizumab as First-line Treatment in Patients With Advanced Colorectal Carcinoma

(Český překlad: Udržovací léčba kapecitabinem a bevacizumabem versus pozorování po indukční léčbě chemoterapií a bevacizumabem v první linii léčby pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem)

Cíl studie

Zhodnocení účinků bevacizumabu a nízkodávkové pokračující chemoterapie s kapecitabinem u pacientů, kteří měli odezvu na 6 cyklů oxaliplatiny, kapecitabinu a bevacizumabu.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=635

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Česká republika je celosvětově na vrcholu žebříčku incidence kolorektálního karcinomu. Každý rok je zhoubný nádor tlustého střeva zjištěn asi u 5 500 osob, karcinom konečníku je nově diagnostikován u 2 500 pacientů. Časná stadia onemocnění jsou vyléčitelná jednoduchými chirurgickými nebo endoskopickými výkony.

Videa a přednášky

Komentář k přednášce: Kasuistika sekvence Avastin 1.linie/EGFR MAb 2.linie

Přednáška navazuje na přednášku Kasuistika sekvence Avastin 1.linie/EGFR MAb 2.linie a komentuje výsledky studie CAIRO-3, FIRE-3 a dalších studií fáze III.  

Sekvence léčby AVASTIN-antiEGFR u dlouhodobě léčeného pacienta

Kazuistika pacienta s metastazujícím karcinomem kolorekta, který byl léčen bevacizumabem v 1. linii a monoklonální protilátkou proti EGFR ve 2. linii.  V praxi zde vidíme profit v délce přežití (39+ měsíců u MCRC) i v kvalitě života pacienta. 

Bevacizumab a kolorektální karcinom: klinická data a zkušenosti z praxe

Přednáška, která zazněla na Brněnských onkologických onkologických dnech v roce 2014, shrnuje data o léčbě kolorektálního karcinomu Avastinem. Jde o výsledky klinických studií fáze III, které jsou doplněny observačními daty a to jak zahraničními, tak tuzemskými z registru CORECT. Všechny výsledky konzistentně dokládají, že bevacizumab významně prodlužuje pacientům život při zachování jeho kvality. Přednášející se také zabývá podáním bevacizumabu po progresi onemocnění po předchozí léčbě bevacizumabem (studie ML18147), přínosem udržovací terapie Avastin + Xeloda (studie CAIRO3), podáním této kombinace seniorům (studie AVEX, vlastní zkušenosti) a také výsledky velmi diskutované studie FIRE-3.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + capecitabine + CRC

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar kolorekta (C18)
  • Léčiva: Avastin