Studie CALGB/SWOG 80405

A Phase III Trial of Irinotecan / 5-FU / Leucovorin or Oxaliplatin / 5-FU/ Leucovorin With Bevacizumab, or Cetuximab (C225), or With the Combination of Bevacizumab and Cetuximab for Patients With Untreated Metastatic Adenocarcinoma of the Colon or Rectum

(Český překlad: Studie fáze III srovnávající režimy irinotekan, 5-FU, leukovorin nebo oxaliplatina, 5-FU, leukovorin v kombinaci s bevacizumabem či cetuximabem (C225) nebo v kombinaci bevacizumabem a cetuximabem u pacientů s  s neléčeným metastazujícím adenokarcinomem tlustého střeva nebo konečníku)

Cíl studie

Zhodnocení působení cetuximabu a bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií (FOLFIRI nebo FOLFOX).

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=2334

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Videa a přednášky

Metastatický kolorektální karcinom

Prezentace se zamýšlí nad kritérii volby léčebného schématu, přináší závěry studie CALGB a z nich vycházející ESMO guideliny se zaměřením na skupinu pacientů s diseminovaným onemocněním, definitivně neresekabilní nebo velmi málo resekabilní s paliativním léčebným záměrem. Přednáška se zabývá také bezpečností a nákladovostí cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. 

Novinky ASCO 2014 - kolorektální karcinom

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Bevacizumab a kolorektální karcinom: klinická data a zkušenosti z praxe

Přednáška, která zazněla na Brněnských onkologických onkologických dnech v roce 2014, shrnuje data o léčbě kolorektálního karcinomu Avastinem. Jde o výsledky klinických studií fáze III, které jsou doplněny observačními daty a to jak zahraničními, tak tuzemskými z registru CORECT. Všechny výsledky konzistentně dokládají, že bevacizumab významně prodlužuje pacientům život při zachování jeho kvality. Přednášející se také zabývá podáním bevacizumabu po progresi onemocnění po předchozí léčbě bevacizumabem (studie ML18147), přínosem udržovací terapie Avastin + Xeloda (studie CAIRO3), podáním této kombinace seniorům (studie AVEX, vlastní zkušenosti) a také výsledky velmi diskutované studie FIRE-3.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + cetuximab - crc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar kolorekta (C18)
  • Léčiva: Avastin