Studie E4599

Randomized Phase II/III Trial of Paclitaxel Plus Carboplatin With or Without Bevacizumab (NSC #704865) in Patients With Advanced Nonsquamous NSCLC

(Český překlad: Randomizovaná fáze II/III studie paklitaxel + karboplatina s nebo bez bevacizumabu u pacientů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem)

Cíl studie

Zhodnocení toxicity a přežití u pacientů s pokročilým nebo metastatickým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic léčených režimem karboplatina + paklitaxel +/- bevacizumab.

Charakteristika studie

fáze II, fáze III, randomizovaná, n=842

Další informace o studii

Videa a přednášky

Postavení bevacizumabu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v současnosti

Přednáška se úvodem věnuje epidemiologii nemalobuněčného karcinomu plic, zastoupení morfologických typů a vývoje léčby NSCLC. Přednáška podává úvod do léčby nemalobuněčného karcinomu plic bevacizumabem, vysvětluje mechanismus účinku, podává přehled klinických studií se zřetelem na udržovací léčbu adenokarcinomu plic a zmiňuje také doporučené postupy a problematiku hrazení léčby. Na závěr podává přehled dosavadních zkušeností s léčbou v České republice na datech z registrů. 

Postavení bevacizumabu u pacientů s NSCLC v současnosti

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Diskuze na téma: Výběr vhodného pacienta s NSCLC pro kombinační léčbu s Avastinem

Zástupci všech pneumonkologických center přijali dne 19. června 2014 pozvání na moderovanou diskuzi, jejímž tématem byl výběr vhodného pacienta pro kombinovanou léčbu s Avastinem. Mezi diskutujícími byla též lékařka ze spádového pracoviště, jehož význam je zásadní především ve výběru a odesílání vhodných pacientů do pneumoonkologických center. Hostem diskuze byl MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., který má bohaté zkušenosti s léčbou Avastinem v jiných indikacích.

Molecularly unselected NSCLC patients - role of the treatment with bevacizumab

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací). 

Avastin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Přednáška prof. MUDr. Petra Zatloukala, CSc. z 22. června 2010 je součástí onkologického videosatelitu natočeného pro portál MojeMedicína.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + paklitaxel + karboplatina + nsclc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
  • Léčiva: Avastin