Studie FIRE-3

Multicenter Randomized Trial Evaluating FOLFIRI Plus Cetuximab Versus FOLFIRI Plus Bevacizumab in First Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer

(Český překlad: Multicentrická randomizovaná studie hodnotící režim FOLFIRI + cetuximab oproti režimu FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu)

Cíl studie

Zhodnocení režimů 5-FU, kyselina listová, irinotekan (FOLFIRI) + cetuximab oproti FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=568

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Komentář MUDr. Jířího Tomáška k přednáškám na WCGIC 2009 v Barceloně a prezentace MUDr. Bahníkové.

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

V březnu 2009 zazněla na mezinárodním setkání onkologických specialistů v Lisabonu následující souhrnná přednáška, která pojednává o přínosu biologické léčby bevacizumabem (Avastin) pro nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Upozorňuje na nutnost léčby Avastinem do progrese a vyslovuje předpoklad, že i nemocní léčení dále bevacizumabem po první progresi mohou mít z léčby další výhodu, která je vyjádřena prodloužením střední délky celkového přežití.

Videa a přednášky

Bevacizumab a kolorektální karcinom: klinická data a zkušenosti z praxe

Přednáška, která zazněla na Brněnských onkologických onkologických dnech v roce 2014, shrnuje data o léčbě kolorektálního karcinomu Avastinem. Jde o výsledky klinických studií fáze III, které jsou doplněny observačními daty a to jak zahraničními, tak tuzemskými z registru CORECT. Všechny výsledky konzistentně dokládají, že bevacizumab významně prodlužuje pacientům život při zachování jeho kvality. Přednášející se také zabývá podáním bevacizumabu po progresi onemocnění po předchozí léčbě bevacizumabem (studie ML18147), přínosem udržovací terapie Avastin + Xeloda (studie CAIRO3), podáním této kombinace seniorům (studie AVEX, vlastní zkušenosti) a také výsledky velmi diskutované studie FIRE-3.

Kazuistické setkání 2014 - závěr bloku o metastuzíjícím kolorektálním karcinomu

Závěrem bloku o léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, který zazněl na Kazuistickém setkání na sklonu roku 2014, shrnul Dr. Tomášek prezentované kazuistiky a reagoval na témata, která byla otevřena v předchozích prezentacích. Přednáška se podrobně věnuje doporučeným postupům ESMO a NCCN v léčbě metastazujícího karcinomu kolorekta a shrnuje výsledky relevantních klinických studií i data z registru CORECT. 

Komentář k přednášce: Kasuistika sekvence Avastin 1.linie/EGFR MAb 2.linie

Přednáška navazuje na přednášku Kasuistika sekvence Avastin 1.linie/EGFR MAb 2.linie a komentuje výsledky studie CAIRO-3, FIRE-3 a dalších studií fáze III.  

Metastatický kolorektální karcinom

Prezentace se zamýšlí nad kritérii volby léčebného schématu, přináší závěry studie CALGB a z nich vycházející ESMO guideliny se zaměřením na skupinu pacientů s diseminovaným onemocněním, definitivně neresekabilní nebo velmi málo resekabilní s paliativním léčebným záměrem. Přednáška se zabývá také bezpečností a nákladovostí cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. 

Novinky ASCO 2014 - kolorektální karcinom

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

ASCO 2013 Kolorektální karcinom. Výsledky studií III. fáze

Přehled výsledků randomizovaných studií fáze III, které byly publikovány na letošním ASCO a věnují se farmakologické a chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + cetuximab - crc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar kolorekta (C18)
  • Léčiva: Avastin