Studie GOG-0240

A Randomized Phase III Trial of Cisplatin Plus Paclitaxel With and Without NCI-Supplied Bevacizumab (NSC #704865) Versus the Non-platinum Doublet, Topotecan Plus Paclitaxel, With and Without NCI-Supplied Bevacizumab, in Stage IVB, Recurrent or Persistent Carcinoma of the Cervix

(Český překlad: Randomizovaná studie fáze III srovnávající režim cisplatina + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu oproti non-platinovému dubletu, topotecan + paklitaxel s nebo bez bevacizumabu u pacientek s rekurentním nebo perzistujícím, karcinomem čípku děložního ve stádiu IVB.)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu plus chemoterapie (paklitaxel a cisplatina nebo paklitaxel a topotekan) pro pacientky s perzistujícím, rekurentním či metastatickým karcinomem čípku děložního.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=450

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

EU schválila Avastin plus chemoterapii pro pacientky s pokročilým karcinomem děložního čípku

Avastin je po téměř deseti letech prvním preparátem, který prodlužuje přežívání pacientek s touto pokročilou chorobou.
Evropská komise (EU) schválila 8. dubna Avastin® (bevacizumab) v kombinaci se standardní chemoterapií (paklitaxel a cisplatina, či alternativně paklitaxel a topotekan u pacientek, které nemohou být léčeny platinovým režimem) pro léčbu dospělých pacientek s perzistujícím, rekurentním nebo metastatickým karcinomem děložního čípku.1

Závěry studie fáze III GOG 240 sponzorované National Cancer Institute (NCI) Gynekologicko-onkologickou skupinou (GOG – Gyneacology-Oncology Group), která hodnotila účinnost a bezpečnost Avastinu plus chemoterapie (paklitaxel a cisplatina nebo paklitaxel a topotekan) pro pacientky s perzistujícím, rekurentním či metastatickým karcinomem čípku děložního.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + cervical cancer

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)
  • Léčiva: Avastin