Studie ICON7

ICON7 - A Randomised, Two-Arm, Multi-Centre Gynaecologic Cancer InterGroup Trial of Adding Bevacizumab to Standard Chemotherapy (Carboplatin and Paclitaxel) in Patients With Epithelial Ovarian Cancer

(Český překlad: ICON7 - Randomizovaná, dvouramenná, multicentrická studie Gynaecologic Cancer InterGroup hodnotící přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii (karboplatina + paklitaxel) u pacientů s epitelovým nádorem vaječníků)

Cíl studie

Srovnání přežití bez progrese a celkového přežití u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií, pobříšnice a tuby léčených režimem karboplatina + paklitaxel vs. karboplatina + paklitaxel + bevacizumab.

Charakteristika studie

dvouramenná, multicentrická, randomizovaná, n=1520

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Dne 22.12.2011 byla indikace přípravku Avastin (bevacizumab) rozšířena o léčbu nádorů vaječníků. Připravili jsme pro vás prezentace s výsledky klinických studií a obecné prezentace shrnující diagnostiku a léčbu nádorů vaječníků i mechanismus účinku přípravku Avastin. Prezentace si můžete prohlédnout, nebo stáhnout.

Videa a přednášky

Cílená biologická léčba ovariálního karcinomu

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Cílená léčba  ovariálního karcinomu

Za posledních 20 let jsme měli každý rok přibližně 1200 nových nemocných s ovariálním karcinomem a 750 těchto nemocných na něj každý rok zemřelo. Navzdory novým chirurgickým technikám a novým lékům jsme dosud v primární léčbě nedovedli nemocným s pokročilým ovariálním karcinomem významně prodloužit život.

Komentář k přednášce: Postavení bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Přednáška komentuje a doplňuje přednášku Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria  a přidává zkušenosti s léčbou nádorů ovária Avastinem v Komplexním onkologickém centru Nový Jičín . 

Kasuistika: Je bevacizumab efektivní v léčbě druhé a třetí řady pokročilého a relabujícího ovariálního karcinomu?

Pacientka absolvovala v roce 2006 komplexní léčbu pro karcinom prsu stadia IIA. V roce 2010 jí byl diagnostikován high grade adenokarcinom ovarií stadia IIIC. Při operačním výkonu ponecháno drobné reziduum a následná chemoterapie paklitaxel/ karboplatina navodila kompletní remisi. Po 7měsíčním sledování došlo k relapsu onemocnění v malé pánvi. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - Avastin - ovarian ca

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
  • Léčiva: Avastin