Studie IMAGE

A Randomized, Phase 3, Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate (MTX) Compared to MTX Alone, in Methotrexate-Naive Patients With Active Rheumatoid Arthritis

(Český překlad: Randomizovaná, multicentrická, kontrolovaná studie fáze III s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem (MTX) v porovnání s MTX samotným u metotrexát naivních pacientů s aktivní revmatoidní artritidou)

Cíl studie

Stanovení účinnosti rituximabu v prevenci progrese strukturálního poškození kloubu a zhodnocení bezpečnosti rituximabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří zahájili léčbu MTX.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, multicentrická, randomizovaná, n=755

Zkušenosti našich lékařů

Ucelený blok sponzorovaných přednášek patřil 21. června ve Vojenské zotavovně Měřín novým datům, která v uplynulých měsících, ba i týdnech vydaly analýzy klinických studií a jejich pokračovacích fází.

Videa a přednášky

Rituximab v léčbě revmatiodní artritidy - update 2012

Přednáška, která zazněla na Jarním semináři o revmatoidní artritidě, přináší jak data z nových studií s přípravkem rituximab, tak vlastní data z registru ATTRA. Věnuje se také konceptu Treat to target, bezpečnostním aspektům léčby, očkování u pacientů užívajících rituximab a přináší shrnutí nových doporučení pro léčbu rituximabem.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + metotrexát +RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: MabThera