Studie MATSURI

Mechanism-based approach using a biomarker response to evaluate tocilizumab subcutaneous injection in patients with rheumatoid arthritis with an inadequate response to synthetic DMARDs (MATSURI study)

(Český překlad: Přístup využívající mechanismus založený na odpověďi biomarkerů ke zhodnocení subkutánně podávaného tocilizumabu u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na syntetické DMARD (studie MATSURI))

Cíl studie

Stanovení hodnoty optimální dávky subkutánního tocilizumabu, která by byla srovnatelná s intravenózní dávkou 8 mg/kg schválenou u pacientů s RA

Charakteristika studie

multicentrická, otevřená, n=32

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Tocilizumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 (IL‑6). V intravenózní formě aplikace byl tocilizumab schválen pro léčbu revmatoidní artritidy (RA), avšak nyní přibyla i možnost jeho subkutánního podávání s terapeuticky srovnatelným účinkem a bezpečnostním profilem. Klinické studie BREVACTA, SUMMACTA a MUSASHI hodnotily účinnost podávání subkutánního tocilizumabu a jejich výsledky podpořily zavedení tohoto způsobu aplikace do klinické praxe. Pro evropskou populaci se jako optimální jeví dávka 162 mg podávaná jednou týdně.

Subkutánní tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Tocilizumab – humanizovaná monoklonální protilátka proti receptorům pro interleukin 6 – je v intravenózní formě schválena pro léčbu revmatoidní artritidy v řadě zemí světa. Nová klinická hodnocení prokázala účinnost tohoto léčiva i v subkutánní lékové formě. Jako optimální dávka pro evropské nemocné se jeví aplikace 162mg s. c. jednou týdně.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - subcut tocilizumab + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra