Studie MINT-M39045

Randomized Intergroup Trial of First Line Treatment for Patients With Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma With a CHOP-Like Chemotherapy Regimen With or Without the Anti-CD20 Antibody Rituximab (IDEC-C2B8)

(Český překlad: Randomizovaná meziskupinová studie první linie léčby chemoterapeutickým režimem CHOP s anti-CD20 protilátkou rituximabem (IDEC-C2B8) nebo bez ní u pacientů s difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem)

Cíl studie

Srovnání doby do selhání léčby u pacientů s CD20 pozitivním difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem léčeným chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison) s rituximabem nebo bez něho

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=824

Zkušenosti našich lékařů

Přednášky, které byly natočeny na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konané v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium bylo zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.

Videa a přednášky

Difúzní velkobuněčný B-lymfom centrální nervové soustavy u pacientky se systémovým lupusem erythematodes - kasuistika

Incidence non Hodgkinových lymfomů je u pac se systémovým lupusem 3-4x vyšší ve srovnání s běžnou populací. Přednáška popisuje případ 41-leté ženy se systémovým lupusem erythematodes, která byla přijata na Kliniku nefrologie pro 5 dní trvající zhoršení stavu.

DLBCL v atypické lokalizaci

Kazuistika MUDr. Samuela Vokurky vás seznámí se záludnostmi klinické manifestace DLBCL i některými zvláštnostmi léčby tohoto onemocnění u starších pacientů

MabThera - Přínos léčby pacientů s DLBCL a FL z pohledu farmakoekonomiky

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR. 

Mabthera v léčbě difuzního B-velkobuněčného lymfomu

Přednáška představuje historii a výsledky léčby difuzního B-velkobuněčného lymfomu před érou a v éře rituximabu. Zavedení rituximabu do léčby DLBCL znamenalo zvýšení počtu léčebných odpovědí, prodloužení přežití a dramatický nárůst počtu vyléčených nemocných. Přednáška představuje nejenom výsledky klinických studií, ale zahrnuje i tuzemská data z klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny. 

Neobvyklá manifestace DLBCL

Ve své kazuistice plzeňský hematoonkolog MUDr. Samuel Vokurka PhD popisuje obtížnou diagnostiku agresivního lymfomu s atypickou dominující primární lokalizací a současně ukazuje jak přesná diagnostika vede k vhodně zvolené léčbě, která byla završena léčebným úspěchem.

R-CHOP v léčbě rozsáhlého DLBCL v oblasti faryngu a riziko reaktivace viru hepatitidy B

Tato kazuistika MUDr. Samuela Vokurky PhD zařazuje DLBCL v méně obvyklé lokalizaci do kontextu bohaté onkologické anamnézy pacienta a upozorňuje na jedno z možných nebezpečí, které se může objevit u pacientů, jejichž imunita je oslabena náročnou protinádorovou léčbou  - možnost reaktivace virové hepatitidy typu B.

Udržovací imunoterapie u  B-buněčných lymfoproliferací

Přednáška zazněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + DLBCL

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Velkobuněčný lymfom z B buněk
  • Léčiva: MabThera