Studie MO25515

An Open-label, Multicenter Study to Assess the Safety of RO5185426 in Patients With Metastatic Melanoma

(Český překlad: Otevřená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost RO5185426 u pacientů s metastatickým melanomem)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti RO5185426 (vemurafenib) u pacientů s neresekabilním metastatickým melanomem ve stádiu IIIC nebo IV (s pozitivní mutací BRAF V600).

Charakteristika studie

fáze IV, intervenční, multicentrická, otevřená, n=3286

Zkušenosti našich lékařů

Prezentace přináší data z třetí interim analýzy globální bezpečnostní studie MO25515. Jde o dosud největší studii se systémovou léčbou u maligního melanomu, která měla za cíl prokázat bezpečnost a účinnost u různých podskupin pacientů. Data ukazují, že vemurafenib může být bezpečně a účinně použit i u skupin pacientů s horší prognózou onemocnění, kteří nejsou běžně zařazováni do klinických studií.

BRIM 2: Otevřená, multicentrická studie fáze II, Vemurafenib (PLX4032, RG7204) u předléčených pacientů s mutací BRAFV600E u metastatického melanomu. Prezentace zazněla na ASCO Annual Meeting 2011

Léčba vemurafenibem prodlužuje přežití pacientů s metastatickým melanomem s BRAFV600E mutací: studie fáze III (BRIM-3)

Vemurafenib vedl ve srovnání s dakarbazinem ke snížení rizika úmrtí o 63% a snížení rizika progrese či úmrtí o 74 %. Odhad mediánu přežití bez progrese byl 5,3 měsíců v rameni s vemurafenibem, vs 1,6 měsíce v rameni s dakarbazinem. Celkové přežití bylo ( k datu 3.10.2011) 13,2 měsíců v rameni s vemurafenibem, vs 9,6 měsíců v rameni s dakarbazinem. Léčebná odpověď byla u 48 % pacientů léčených vemurafenibem, a 5 % pacientů léčených dakarbazinem.

Vemurafenib vedl k léčebné odpovědi u více než poloviny pacientů (ORR 53%) s předléčeným BRAF V600 mutovaným metastatickým melanomem.

Dr. Ribas (University of California, Los Angeles) diskutují o možnostech léčby metastatického melanomu s dr. Hauschildem (University Hospital, Kiel).

Videa a přednášky

Zelboraf - průlom v léčbě metastatického melanomu

Přednáška představuje novou léčbu metastatického melanomu, která znamená průlom v léčbě pacientů s metastatickým melanomem s BRAF V600 mutací. Zelboraf má rychlý nástup účinku a umožní tak pacientům významné a rychlé zlepšení kvality života, vede k prodloužení přežití na 13-15 měsíců z historických 6-9 měsíců a při správné edukaci pacienta je profil nežádoucích účinků příznivý a dobře zvladatelný.

Zelboraf – zkušenosti v léčbě metastatického melanomu s BRAF V600 mutací

Přednáška představuje novou léčbu metastatického melanomu a dokumentuje její účinnost na konkrétních casuistikách pacientů, odléčených v Masarykově onkologickém ústavu v rámci klinické studie.

Léčba metastatického melanomu vemurafenibem – vlastní zkušenosti

Vemurafenib je účinným lékem maligního melanomu s mutací BRAF. Po mnoha desetiletích máme konečně účinnou léčbu pro toto onemocnění. 

Naše zkušenosti s vemurafenibem u pokročilého maligního melanomu

Přednáška odezněla v rámci bloku Systémová protinádorová léčba (Melanom, HNC, NSCLC, sarkomy) na Brněnských onkologických dnech v roce 2015.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - vemurafenib, BRAF, melanoma

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže (C43-C44)
  • Léčiva: Zelboraf