Studie NEOSPHERE

A Randomized, Open Label Study to Compare the Complete Pathological Response Rate Achieved With 4 Combinations of Herceptin, Docetaxel and Pertuzumab in Patients With Locally Advanced, Inflammatory or Early Stage HER2 Positive Breast Cancer

(Český překlad: Randomizovaná, otevřená studie srovnávající četnost kompletní patologické odpovědi dosaženou čtyřmi kombinacemi Herceptinu, docetaxelu a pertuzumabu u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti čtyř neoadjuvantních léčebných režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

Charakteristika studie

fáze II, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=417

Zkušenosti našich lékařů

První velkou studií, která potvrdila přínos neoadjuvantní léčby trastuzumabem u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, byla studie NOAH. Pacientky léčené v neoadjuvanci kombinací chemoterapie a trastuzumabu dosáhly dvojnásobně vyššího procenta kompletních patologických remisí (pCR) než pacientky léčené pouze chemoterapií.

Mezi pozitivními zprávami, které zazněly na výročním zasedání ESMO v Madridu, dominovaly výsledky studie CLEOPATRA, hodnotící přínos pertuzumabu v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu. Ty potvrdily, že dříve zveřejněná nadějná data o prodloužení přežití bez progrese onemocnění mají korelát i ve výrazném prodloužení celkového přežití. Horizontální duální blokáda HER2 tak představuje nový standard léčby těchto nemocných.

Neoadjuvantní léčba je definovaná jako úvodní (primární, předoperační, indukční) systémová léčba, zahájená po bioptické verifikaci karcinomu prsu před plánovanou léčbou lokoregionální (Kaufmann M, von Minckwitz G, Bear HD, et al. Ann Oncol 2007). Neoadjuvantní (indukční, předoperační) systémová léčba je standardní léčebnou strategií u nemocných s lokálně pokročilým a inflamatorním karcinomem prsu. Cílem neoadjuvantní léčby je zmenšit nádor včetně postižených uzlin, a umožnit tak operabilitu primárně chirurgicky neřešitelného nádoru.

V listopadu 2013 se v Lisabonu konala už druhá mezinárodní konference, věnovaná léčbě metastatického karcinomu prsu, součástí které je vytvoření mezinárodního konsenzu pro léčbu metastatického karcinomu prsu. V rámci konference proběhlo také satelitní sympozium s tématem inovace léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Prognóza pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu se díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila. V roce 2013 byly pro tuto skupinu pacientek registrovány nové léky, které mohou jejich prognózu dál zlepšit.

Neoadjuvantní léčba je standardní způsob léčby u pacientek s lokálně pokročilým, primárně inoperabilním, nebo inflamatorním typem karcinomu prsu. Je vhodným způsobem léčby u pacientek, které preferují parciální výkon se zachováním prsu.

Původně prognosticky nepříznivý subtyp HER2 pozitivního karcinomu prsu se za posledních 15 let stal jedním z nejlépe prozkoumaných a komplexně léčených. Pokrok v analýze HER receptorů a možnosti jejich zablokování ukázaly, jak důležité je v biologické léčbě správně stanovit cíl léčby a podle toho ušít léčbu na míru pro každého nemocného.

Duální blokáda HER2 pomocí pertuzumabu a trastuzumabu představuje pravděpodobně významný pokrok v léčbě pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a nový milník na cestě k individualizované léčbě.

Na základě výsledků studie CLEOPATRA byl v EU zaregistrován nový lék - Perjeta (pertuzumab) – k léčbě pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu. Studie srovnávala standardní režim docetaxel + Herceptin + placebo proti kombinaci docetaxel + Herceptin – Perjeta. Bylo dosaženo klinicky významného prodloužení středního přežití bez progrese o 6,3 měsíce. Statisticky významné zlepšení celkového přežití bylo zaznamenáno již při průběžné analýze (v rameni s pertuzumabem dosud nebylo dosaženo středního přežití, poměr rizik 0,66). Kombinace nevedla ke snížení kardiální bezpečnosti. Kompletní data o výsledcích studii zveřejněná na SABCS 2012

Pertuzumab se váže v oblasti receptoru, která je odpovědná za vazbu na další receptor ze skupiny HER a vznik diméru. Vazba pertuzumabu na HER2 brání vzniku dimérů, ať již homodimérů HER2-HER2 či heterodimérů. Jeho působení je tak zaměřeno především proti buněčné signalizaci receptoru HER3.

Popisované studie potvrdily vysokou účinnost kombinace trastuzumab + pertuzumab přidané ke standardní chemoterapii v první linii nebo v neoadjuvanci. Léčba je bezpečná, a to i při kombinaci s režimem obsahujícím antracyklin.

Videa a přednášky

Nový algoritmus léčby 1. linie HER2- pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Neoadjuvance  u HER2 pozitivního karcinomu prsu

Co očekáváme od neoadjuvantní systémové léčby? Jaké jsou zásady při indikaci neoadjuvantní léčby? Tyto a další otázky zodpovídá přednáška o neoadjuvantní léčbě u HER2 pozitivního karcinomu prsu, která zazněla v rámci Mammologického sympózia 2015 v Praze.

Predikce dat na rok 2016 a data  z registru BREAST  týkající se neoadjuvance u HER 2 pozitivních karcinomů prsu

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.  

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - trastuzmab + pertuzumab + her2 BC

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Herceptin; Perjeta