Studie PrefHer

Preference for subcutaneous or intravenous administration of trastuzumab in patients with HER2-positive early breast cancer (PrefHer): an open-label randomised study

(Český překlad: Preference pro subkutánní nebo intravenózní podávání trastuzumabu u pacientů s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu (PrefHer): otevřená randomizovaná studie)

Cíl studie

Studie vyhodnocuje preveference pacientů pro subkutánní nebo intravenózní podání trastuzumabu.

Charakteristika studie

otevřená, randomizovaná, n=488

Zkušenosti našich lékařů

Subkutánní trastuzumab jakožto inovativní léčebný přístup v aplikaci trastuzumabu představuje účinnou a dobře tolerovanou léčbu HER2 pozitivního karcinomu prsu. Evropskou lékovou komisí byla subkutánní forma aplikace trastuzumabu schválena v srpnu 2013.

V listopadu 2013 se v Lisabonu konala už druhá mezinárodní konference, věnovaná léčbě metastatického karcinomu prsu, součástí které je vytvoření mezinárodního konsenzu pro léčbu metastatického karcinomu prsu. V rámci konference proběhlo také satelitní sympozium s tématem inovace léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Prognóza pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu se díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila. V roce 2013 byly pro tuto skupinu pacientek registrovány nové léky, které mohou jejich prognózu dál zlepšit.

HER2 pozitivní karcinomy mají horší prognózu a jsou rezistentnější na léčbu.(1) Zásadní obrat v prognóze tohoto onemocnění přineslo až zavedení trastuzumabu do léčby karcinomu prsu. U pacientek s metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu trastuzumab signifi kantně prodloužil jejich přežívání.(2-6) Pět klinických studií prokázalo přínos adjuvantní léčby trastuzumabem u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu v parametru celkového přežívání nezávisle na postižení axilárních uzlin.(3-6) Na základě výsledků těchto studií se trastuzumab stal standardní léčbou metastatického i časného karcinomu prsu a je součástí všech mezinárodních doporučení.

HannaH je randomizovaná, otevřená, mezinárodní, multicentrická studie fáze III. Bylo v ní registrováno celkem 596 pacientek s operovatelným nebo lokálně pokročilým časným karcinomem prsu. Studie zkoumala účinnost, farmakokinetiku a bezpečnost subkutánního podání Herceptinu (v předpřipraveném zařízení) a intravenózního podání v neoadjuvantní-adjuvantní léčbě (v podání před operací a po ní) u žen s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu. V obou ramenech byla délka léčby jeden rok.

Videa a přednášky

Kvalita života očima pacientek – Herceptin SC

Pacientky s časným i metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu nyní mohou být léčeny novou subkutánní formou Herceptinu. Jaké jsou výhody tohoto podání pro pacientky a jaké pro personál a zdravotnická zařízení? 

Systémová léčba časných stadií karcinomu prsu

Úvodní přednáška bloku o časném karcinomu prsu se zamýšlí nad základními otázkami systémové léčby časných stádií karcinomu prsu, nad indikací systémové léčby, nad tím, zda podat adjuvantně či neoadjuvantně a nad jejím složením. 

Novinky v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

První týden nového roku se blížil ke svému konci, když se v Praze sešli HER2 inovátoři, aby do HER2 rodiny přivítali nejmladšího člena, léčivý přípravek Kadcyla (trastuzumab emtansin), který bude pacientkám v České republice dostupný od 1. března 2015. Mluvilo se však o celé Roche HER2 rodině, o Herceptinu a jeho nové subkutánní aplikační formě, o Perjete a Kadcyle.

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Herceptin