Studie PRIMA

Advanced Follicular Lymphoma Evaluating the Benefit of Maintenance Therapy With Rituximab (MabThera®) After Induction of Response With Chemotherapy Plus Rituximab in Comparison With no Maintenance Therapy

(Český překlad: Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem (MabThera®) po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem)

Cíl studie

Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=1217

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Co také zaznělo v Olomouci

Přednášky o chronické lymfocytární leukémii, folikulárním lymfomu a zamyšlení nad tématem standardní a nadstandardní péče v onkologii v souvislosti se současnou realitou.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Pokroky v léčbě folikulárního lymfomu a chronické lymfocytární leukémie byly představeny na satelitním sympóziu v rámci 16. kongresu EHA.

Videa a přednášky

Folikulární lymfom Rituximab (Mabthera) a co dále?

V rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011 Prof. Marek Trněný shrnul výsledky klinických studií, ve kterých byl v průběhu předchozího desetiletí hodnocen význam rituximabu v léčbě folikulárního lymfomu (FL), nastínil jak tyto výsledky změnily zažitá paradigmata týkající se tohoto onemocnění a jak se tyto změny promítají do každodenní péče o pacienty s FL.  

Indolentní B-lymfomy v éře rituximabu

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Kompletní léčebný přístup pro pacienty s FL – udržovací léčba jako přirozená součást léčby

Přednáška MUDr. Davida Belady, PhD., přednesená na satelitním sympósiu společnosti Roche dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí, Vás seznámí s aktuálním přístupem k léčbě pacientů s  folikulárním lymfomem, zejména pak s rolí udržovací léčby rituximabem v komplexním přístupu k tomuto onemocnění.

Léčba pokročilého folikulárního lymfomu

MUDr. Samuel Vokurka z FN Plzeň vás provede úspěšnou komplexní léčbou pokročilého folikulárného lymfomu.

MabThera - Přínos léčby pacientů s DLBCL a FL z pohledu farmakoekonomiky

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR. 

Novinky v diagnostice a léčbě indolentních lymfomů, perspektivy v léčbě - přednáška

Přednáška shrnuje současnou situaci a výhledy léčby folikulárního lymfomu (FL) a lymfomu z buněk pláště (MCL).

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + follicular lymphoma

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Folikulární lymfomy (C82)
  • Léčiva: MabThera