Studie RATE

A Phase III Multicenter, Open-label Study of Rituximab Alternative Dosing Rate in Patients With Previously Untreated Diffuse Large B-cell or Follicular Non-Hodgkin's Lymphoma

(Český překlad: Multicentrická, otevřená studie fáze III alternativní rychlosti podání rituximabu u pacientů s dříve neléčeným difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem)

Cíl studie

Zhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky rychlé infúze rituximabu u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, n=451

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

MabThera SC pro pacienty s NHL. Ta stejná MabThera v jiném podání - webcast

Letošní XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí byly také místem, kde byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku MabThera. Přednášky jsme pro Vás natočili a nabízíme Vám je v podobě webcastu. 

V roce 2014 byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku Mabthera k léčbě nehodgkinských lymfomů u dospělých pacientů. 

Satelitní sympósium u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů nabízí zasvěcený pohled předních českých odborníků na současné standardy léčby NHL a CLL ve světle nejnověji publikovaných výsledků studií i dlouhodobých zkušeností.

Videa a přednášky

Difúzní velkobuněčný B-lymfom centrální nervové soustavy u pacientky se systémovým lupusem erythematodes - kasuistika

Incidence non Hodgkinových lymfomů je u pac se systémovým lupusem 3-4x vyšší ve srovnání s běžnou populací. Přednáška popisuje případ 41-leté ženy se systémovým lupusem erythematodes, která byla přijata na Kliniku nefrologie pro 5 dní trvající zhoršení stavu.

DLBCL v atypické lokalizaci

Kazuistika MUDr. Samuela Vokurky vás seznámí se záludnostmi klinické manifestace DLBCL i některými zvláštnostmi léčby tohoto onemocnění u starších pacientů

Folikulární lymfom Rituximab (Mabthera) a co dále?

V rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011 Prof. Marek Trněný shrnul výsledky klinických studií, ve kterých byl v průběhu předchozího desetiletí hodnocen význam rituximabu v léčbě folikulárního lymfomu (FL), nastínil jak tyto výsledky změnily zažitá paradigmata týkající se tohoto onemocnění a jak se tyto změny promítají do každodenní péče o pacienty s FL.  

Léčba pokročilého folikulárního lymfomu

MUDr. Samuel Vokurka z FN Plzeň vás provede úspěšnou komplexní léčbou pokročilého folikulárného lymfomu.

MabThera - Přínos léčby pacientů s DLBCL a FL z pohledu farmakoekonomiky

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR. 

Mabthera v léčbě difuzního B-velkobuněčného lymfomu

Přednáška představuje historii a výsledky léčby difuzního B-velkobuněčného lymfomu před érou a v éře rituximabu. Zavedení rituximabu do léčby DLBCL znamenalo zvýšení počtu léčebných odpovědí, prodloužení přežití a dramatický nárůst počtu vyléčených nemocných. Přednáška představuje nejenom výsledky klinických studií, ale zahrnuje i tuzemská data z klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny. 

Neobvyklá manifestace DLBCL

Ve své kazuistice plzeňský hematoonkolog MUDr. Samuel Vokurka PhD popisuje obtížnou diagnostiku agresivního lymfomu s atypickou dominující primární lokalizací a současně ukazuje jak přesná diagnostika vede k vhodně zvolené léčbě, která byla završena léčebným úspěchem.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + DLBCL

Medline/PubMed - rituximab + follicular NHL

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Velkobuněčný lymfom z B buněk
  • Léčiva: MabThera