Studie REFLEX

A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate in Patients With Active Rheumatoid Arthritis Who Have Had an Inadequate Response to Anti-TNFα Therapies

(Český překlad: Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost a účinnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří měli nedostatečnou odezvu na léčbu anti-TNF.)

Cíl studie

Zjistit, zda je rituximab bezpečný a účinný v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů bez odezvy na léčbu anti-TNF.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, n=520

Zkušenosti našich lékařů

Pro jaký lék ze skupiny DMARDs se rozhodnout v okamžiku selhání 1. nebo 2. fáze léčby revmatoidní artritidy? Je lépe podávat moderní léky v monoterapii, nebo by měla být raději zvolena kombinace? Odpověď není jednoznačná, tato problematika proto byla jedním ze dvou stěžejních témat satelitního sympozia společnosti Roche konaného 17. září v rámci 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Druhým zásadním tématem sympozia byl očekávaný příchod nové, subkutánní formy tocilizumabu (RoACTEMRA).

Videa a přednášky

Switch z anti-TNF na biologický lék s jiným mechanismem účinku

V současnosti nejsou jasná doporučení pro terapii pacientů po selhání prvního TNF inhibitoru. Přednáška se zabývá otázkou, jak dál po selhání prvního TNF inhibitoru, jaké jsou další léčebné možnosti. Ze závěrů observačních studií a dat z registů vyplývá evidence o lepší klinické účinnosti a delším setrvání na terapii při změně terapie na biologický lék s jiným mechanismem účinku (swap strategie). Při rozhodování o další terapii má velký význam identifikace důvodu selhání terapie 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - REFLEX

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: MabThera