Studie RIBBON-1

A Multicenter, Phase III, Randomized, Placebo-Controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Chemotherapy Regimens in Subjects With Previously Untreated Metastatic Breast Cancer

(Český překlad: Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost bevacizumabu v kombinaci s chemoteraupetickými režimy u pacientů s předtím neléčeným metastatickým karcinomem prsu)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti chemoterapeutických režimů s bevacizumabem nebo bez něj v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu bez exprese HER2.

Charakteristika studie

fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, n=1237

Zkušenosti našich lékařů

Avastin je registrován (a od 1.3.2010 i hrazen) v první linii léčby metastazujícího karcinomu prsu. Regisrace je podložena daty ze dvou studií fáze III E2100 a AVADO. Nově byly publikovány i výsledky studie RIBBON-1, řízení k rozšíření registrace na základě dat této studie probíhá. Pretentace uvádí data těchto tří studií.

Článek hodnotí proběhlé studie s Avastinem, a to registrační studii E2100, AVADO, Ribbon-1 a ATHENA.

Významnou skutečností zjištěnou ve studii AVADO je, že nebyl potvrzen zrychlený nádorový růst po vysazení anti-VEGF léčby, jak se zdálo z preklinických testů. PFS bylo i v takovém případě delší a počty metastatických lézí v době progrese nižší než v rameni s placebem.

Studie RIBBON-1 (Regimens in Bevacizumab for Breast Oncology) je randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III, porovnávající chemoterapeutické režimy s bevacizumabem nebo bez něj v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu bez exprese HER2.

Koncem roku 2010 proběhla v Evropě i USA jednání o léčbě pokročilého karcinomu prsu. V této souvislosti se šíří některé nepřesné informace.

Tato kazuistika byla představena na BOD 2011.

Anti-VEGF terapie, i přes skepticismus a omezení regulačními úřady USA, zůstává nadále jednou z možností terapie karcinomu prsu. Je potřeba dále prohlubovat preklinické a klinické zkušenosti a definovat podskupiny pacientek s optimálním účinkem této terapie a vlivem na OS. Je rovněž nutné určit, jaké onemocnění léčit anti-VEGF terapií (neoadjuvantní, adjuvantní, metastatické) a s jakým nejúčinnějším chemoterapeutickým režimem (látka, dávka, schéma, délka podávání). Je nezbytný další výzkum a validace prognostických a prediktivních biomarkerů a v neposlední řadě pak dlouho diskutovaná a stále nerealizovaná změna pohledu na uspořádání a hodnocení klinických studií u metastatických onemocnění (zahrnutí parametrů kvality života, skutečný klinický benefit, atd.).

Videa a přednášky

Bevacizumab + paklitaxel v 1.linii metastatického karcinomu prsu

Prezentace představuje soubor 11 pacientek léčených ve FN Motol s metastatickým karcinomem prsu od září 2012 do října 2013. Dvě kazuistiky jsou představeny detailně. 

Má cílená léčba místo v terapii HER2 negativního karcinomu prsu?

Přednáška shrnuje historii antiangiogenní léčby v onkologii a podává přehled klinických studií s bevacizumabem v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu.  

Biologická léčba solidních nádorů dnes a zítra

Přednáška zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche, konaném v rámci Brněnských onkologických dnů dne 21. dubna 2011.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - 1st line, bevacizumab + chemotherapy, HER2 metastatic breast cancer

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Avastin