Studie RIBBON-2

A Phase III, Multicenter, Randomized, Placebo-controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Bevacizumab in Combination With Chemotherapy Regimens in Subjects With Previously Treated Metastatic Breast Cancer

(Český překlad: Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III, účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s režimy chemoterapie u pacientů s předešlou léčbou metastatického karcinomu prsu)

Cíl studie

Stanovení klinického benefitu kombinace bevacizumabu a standardní chemoterapie u pacientů bez mozkových metastáz s předešlou léčbou metastatického karcinomu prsu.

Charakteristika studie

fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, n=684

Zkušenosti našich lékařů

V této analýze bylo prokázáno, že přidání BEV k CT druhé linie vede u pacientů s TNBC oproti samotné CT ke zlepšení PFS a ORR.

Anti-VEGF terapie, i přes skepticismus a omezení regulačními úřady USA, zůstává nadále jednou z možností terapie karcinomu prsu. Je potřeba dále prohlubovat preklinické a klinické zkušenosti a definovat podskupiny pacientek s optimálním účinkem této terapie a vlivem na OS. Je rovněž nutné určit, jaké onemocnění léčit anti-VEGF terapií (neoadjuvantní, adjuvantní, metastatické) a s jakým nejúčinnějším chemoterapeutickým režimem (látka, dávka, schéma, délka podávání). Je nezbytný další výzkum a validace prognostických a prediktivních biomarkerů a v neposlední řadě pak dlouho diskutovaná a stále nerealizovaná změna pohledu na uspořádání a hodnocení klinických studií u metastatických onemocnění (zahrnutí parametrů kvality života, skutečný klinický benefit, atd.).

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - 2nd line, bevacizumab + chemotherapy, HER2 metastatic breast cancer

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Avastin