Studie SAiL

Open Label Study of Avastin in Combination With Platinum-containing Chemotherapy as 1st Line Treatment in Patients With Stage IIIb/IV Non-squamous NSCLC

(Český překlad: Otevřená studie Avastinu v kombinaci s chemoterapií obsahující platinu v první linii léčby u pacientů se stádiem IIIb/IV neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu v kombinaci s chemoterapeutickými režimy obsahujícím platinu u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic.

Charakteristika studie

fáze IV, otevřená, n=2118

Zkušenosti našich lékařů

Avastin přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k léčbě první linie nemocných s neresekabilním pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk.

Článek z pera MUDr. Františka Nového popisuje nové možnosti zařazení Avastinu do léčebných režimů nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu, ledviny a plic.

Článek shrnuje veškeré dostupné terapeutické možnosti tohoto onemocnění a základní výsledky nejdůležitějších klinických studií.

Videa a přednášky

Postavení bevacizumabu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v současnosti

Přednáška se úvodem věnuje epidemiologii nemalobuněčného karcinomu plic, zastoupení morfologických typů a vývoje léčby NSCLC. Přednáška podává úvod do léčby nemalobuněčného karcinomu plic bevacizumabem, vysvětluje mechanismus účinku, podává přehled klinických studií se zřetelem na udržovací léčbu adenokarcinomu plic a zmiňuje také doporučené postupy a problematiku hrazení léčby. Na závěr podává přehled dosavadních zkušeností s léčbou v České republice na datech z registrů. 

Molecularly unselected NSCLC patients - role of the treatment with bevacizumab

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací). 

Současné zkušenosti s výběrem pacientů k léčbě bevacizumabem ve FN Plzeň

Po úvodním shrnutí dosavadních zkušeností s léčbou pacientů s adenokarcinomem plic přípravkem Avastin ve FN Plzeň, je představena kazuistika třiasedmdesátiletého pacienta s adenokarcinomem pravé plíce, stádium IV, která dokumentuje 37 měsíční přežití nemocného s generalizovaným NSCLC.  Druhá část přednášky se zabývá vhodným profilem pacienta pro léčbu bevacizumabem, shrnuje mezinárodní doporučení i data z registrů. 

Diskuze na téma: Výběr vhodného pacienta s NSCLC pro kombinační léčbu s Avastinem

Zástupci všech pneumonkologických center přijali dne 19. června 2014 pozvání na moderovanou diskuzi, jejímž tématem byl výběr vhodného pacienta pro kombinovanou léčbu s Avastinem. Mezi diskutujícími byla též lékařka ze spádového pracoviště, jehož význam je zásadní především ve výběru a odesílání vhodných pacientů do pneumoonkologických center. Hostem diskuze byl MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., který má bohaté zkušenosti s léčbou Avastinem v jiných indikacích.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + paklitaxel + platinum-based + nsclc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
  • Léčiva: Avastin