Studie SAMURAI

Study of active controlled monotherapy used for rheumatoid arthritis, an IL-6 inhibitor (SAMURAI): evidence of clinical and radiographic benefit from an x ray reader-blinded randomised controlled trial of tocilizumab

(Český překlad: Studie aktivní kontrolované monoterapie využívané v léčbě revmatoidní artritidy, IL-6 inhibitor (SAMURAI): důkaz o klinickém a radiografickém benefitu posouzeném radiologem, zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie s tocilizumabem)

Cíl studie

Zhodnocení schopnosti tocilizumabu zabránit progresi strukturálního poškození kloubů u pacientů s RA.

Charakteristika studie

kontrolovaná, multicentrická, randomizovaná, n=306

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Tocilizumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 (IL‑6). V intravenózní formě aplikace byl tocilizumab schválen pro léčbu revmatoidní artritidy (RA), avšak nyní přibyla i možnost jeho subkutánního podávání s terapeuticky srovnatelným účinkem a bezpečnostním profilem. Klinické studie BREVACTA, SUMMACTA a MUSASHI hodnotily účinnost podávání subkutánního tocilizumabu a jejich výsledky podpořily zavedení tohoto způsobu aplikace do klinické praxe. Pro evropskou populaci se jako optimální jeví dávka 162 mg podávaná jednou týdně.

Subkutánní tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Tocilizumab – humanizovaná monoklonální protilátka proti receptorům pro interleukin 6 – je v intravenózní formě schválena pro léčbu revmatoidní artritidy v řadě zemí světa. Nová klinická hodnocení prokázala účinnost tohoto léčiva i v subkutánní lékové formě. Jako optimální dávka pro evropské nemocné se jeví aplikace 162mg s. c. jednou týdně.

ADACTA je první randomizovaná kontrolovaná studie, která má vysokou metodologickou úroveň a umožňuje přímé srovnání dvou účinných biologických léků s různým mechanismem účinku. Výsledky prokazují vyšší účinnost TCZ než ADA u pacientů s vynucenou monoterapií RA.

Významu protilátek proti citrulinovaným peptidům pro diagnostiku, prognózu a hodnocení úspěšnosti léčby u pacientů s revmatoidní artritidou, ale také klinické účinnosti a bezpečnosti kombinace biologické terapie a metotrexátu v porovnání s podáváním samotného biologického přípravku bylo věnováno satelitní sympozium společnosti Roche na letošních Třeboňských revmatologických dnech. Jako řečníci zde vystoupili uznávaní odborníci z pražského Revmatologického ústavu – prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., MUDr. Heřman Mann a prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Klinická hodnocení SUMMACTA a MUSASHI prokázala srovnatelný účinek subkutánního a intravenózního podávání tocilizumabu a studie BREVACTA účinnost subcutánního tocilizumabu a DMARD oproti placebu plus DMARD. Subkutánní aplikace nepřináší nová bezpečnostní rizika, nebyla prokázána vyšší imunogenita, vyskytl se pouze větší počet reakcí v místě vpichu.

Videa a přednášky

Minikazuistiky- pacienti léčení tocilizumabem

Přednáška s přehledem casuistik zazněla pod názvem PRO KTERÉHO PACIENTA JE VHODNÁ ROACTEMRA. A PROČ? na satelitním sympózium konaném u příležitosti Třeboňských revmatologických dnů 7.ledna 2011.

Minikazuistiky- pacienti léčení tocilizumabem

Přednáška s přehledem casuistik zazněla pod názvem PRO KTERÉHO PACIENTA JE VHODNÁ ROACTEMRA. A PROČ? na satelitním sympózium konaném u příležitosti Třeboňských revmatologických dnů 7.ledna 2011.

Monoterapie biologickými léčivy

Dodržování léčebného režimu je pro pacienty s revmatoidní artritidou komplexní problém, řada nemocných neužívá léky tak, jak byly předepsány. Monoterapie biologickými léky je často řešením pro nemocné, kteří netolerují MTX nebo jiné chorobu modifikující léky. Blokátory TNF jsou významně méně účinné bez MTX. 

Monoterapie biologickými léčivy

Přednáška, která zazněla v březnu 2012 na Jarním semináři se zabývá monoterapií biologickými léčivy, pro kterou má v ČR indikaci etanercept, adalimumab, certolizumab a  tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab.

Studie LITHE – klinická a radiologická remise po 2 letech léčby tocilizumabem

Přednáška Prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., která je součástí satelitu společnosti Roche, natočeného pro portál MojeMedicína na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2010.

Tocilizumab (RoActemra) – přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA

Přednáška Prof. MUDr. Jiřího Vencovského, DrSc., která je součástí satelitu společnosti Roche, natočeného pro portál MojeMedicína na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2010.

Úvodní slovo sympózia Jak změnit život nemocným s revmatoidní artritidou?

Satelitní sympózium společnosti Roche, konaného v rámci Třeboňských revmatologických dnů 2015 uvedl pan profesor Pavelka z Revmatologického ústavu Praha úvahou na téma kvalita života nemocných s revmatoidní artritidou. 

Proč monoterapie biologickým DMARD?

Prezentace přináší přehled klinických studií i dat z registrů, vyhodnocující biologické preparáty v monoterapii revmatoidní artritidy. Přes všechny deklarované výhody kombinované léčby je stále téměř jedna třetina nemocných léčena biologiky v monoterapii. Indikaci k podávání bez methotrexátu mají v České republice etanercept, adalimumab, certolizumab a tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab (studie AMBITION, SATORI, SAMURAI, ACT-RAY, ACT-SURE, ACT-STAR). 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - tocilizumab monotherapy + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra