Studie SparkThera

A Two Stage Phase Ib Study to Investigate the Pharmocokinetics and Tolerability of Rituximab Subcutaneous Formulation in Pats With Follicular Lymphoma as Part of Maintenance Treatement

(Český překlad: Dvoustupňová studie fáze Ib zkoumající farmakokinetiku a tolerabilitu rituximabu podávaného subkutánně jako součást udržovací léčby u pacientů s folikulárním lymfomem)

Cíl studie

Srovnání farmakokinetiky a bezpečnostního profilu subkutánního a intravenózního rituximabu u pacientů s folikulárním lymfomem.

Charakteristika studie

dvoustupňová, fáze Ib, n=281

Zkušenosti našich lékařů

Pestrý svět nehodgkinských lymfomů

MUDr. Samuel Vokurka Ph.D. z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Vám předkládá čtyři zajímavé kasuistiky ze své praxe, které ukazují, jak neobvyklými cestami může vést pátrání po správné diagnóze NHL či jak správně zvolená léčba přizpůsobená konkrétnímu pacientovi může vést k výsledkům, které potěší lékaře a zejména pacienty.

Videa a přednášky

Folikulární lymfom Rituximab (Mabthera) a co dále?

V rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011 Prof. Marek Trněný shrnul výsledky klinických studií, ve kterých byl v průběhu předchozího desetiletí hodnocen význam rituximabu v léčbě folikulárního lymfomu (FL), nastínil jak tyto výsledky změnily zažitá paradigmata týkající se tohoto onemocnění a jak se tyto změny promítají do každodenní péče o pacienty s FL.  

Indolentní B-lymfomy v éře rituximabu

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Léčba pokročilého folikulárního lymfomu

MUDr. Samuel Vokurka z FN Plzeň vás provede úspěšnou komplexní léčbou pokročilého folikulárného lymfomu.

MabThera - Přínos léčby pacientů s DLBCL a FL z pohledu farmakoekonomiky

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR. 

Ovlivnění mikroprostředí u lymfoproliferací: nová léčebná modalita

V léčbě lymfoidních malignit je třeba se zaměřit nejen přímo proti nádoru, ale věnovat pozornost také mikroprostředí. Přednáška zazněla v rámci společného sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + follicular lymphoma

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Folikulární lymfomy (C82)
  • Léčiva: MabThera