Studie TH3RESA

A Phase III Randomized, Multicenter, Two Arm, Open-label Trial to Evaluate the Efficacy of Trastuzumab Emtansine Compared With Treatment of Physician's Choice in Patients With HER2-positive Metastatic Breast Cancer Who Have Received at Least Two Prior Regimens of HER2 Directed Therapy

(Český překlad: Randomizovaná, multicentrická, dvouramenná, otevřená studie fáze III hodnotící účinnost trastuzumab emtansinu ve srovnání s léčbou dle volby lékaře u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu, které absolvovali nejméně dva předchozí režimy HER cílené terapie.)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti trastuzumab emtansinu ve srovnání s léčbou dle volby lékaře u pacientů s metastatickým nebo neresekabilním lokálně pokročilým/rekurentním HER2-pozitivním karcinomem prsu.

Charakteristika studie

dvouramenná, fáze III, multicentrická, otevřená, randomizovaná, n=602

Zkušenosti našich lékařů

S příchodem HER2 cílené terapie došlo k signifikantnímu zlepšení prognózy pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Vyvstává však otázka sekvence jednotlivých účinných látek v léčbě této nemoci. Mezi ně se nově řadí konjugát protilátky s cytostatickou molekulou – trastuzumab emtansin, účinný a bezpečný lék, schválený FDA, EMA pro léčbu 2. linie HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu a jeho časného relapsu po předchozí léčbě trastuzumabem a taxanem. Jeho další místo v algoritmu léčby upřesní výsledky řady právě probíhajících klinických studií. V ČR je v současnosti očekávaná jeho brzká kategorizace.

Prezentace přináší souhrn dat z klinických studií fáze I,  II a III (EMILIA, MARIANNE, TH3RESA) s přípravkem Kadcyla. 

Lék trastuzumab emtansin (T-DM1) společnosti Roche dosáhl pozitivních výsledků ve studii fáze III u HER2-pozitivního karcinomu prsu. Ve studii EMILIA bylo při léčbě trastuzumab emtansinem dosaženo významného prodloužení doby života bez zhoršení nemoci s žen s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu.

Diskuse na světové úrovni o karcinomu prsu

Organizátoři kolokvia PragueOnco jsou mimořádně úspěšní, i pokud jde o komunikaci se špičkovými zahraničními odborníky. Obzvláště patrné to bylo na úvodní sekci věnované pokrokům v léčbě mamárního karcinomu. Zde mimo jiné vystoupili prof. Eric P. Winer respektovaný onkolog, kteří v oblasti karcinomu prsu udává smět vývoje v celosvětovém měřítku.

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology. Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. Th e Next Chapter in HER-2-Directed Th erapy for Advanced Breast Cancer. Th e Oncologist 2013; 18: 1153-1166. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - trastuzumab emtansine + HER2 + breast cancer

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Kadcyla