Studie CHERISH

A 24 Week Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Withdrawal Trial With a 16 Week Open-label lead-in Phase, and 64 Week Open-label Follow-up, to Evaluate the Effect on Clinical Response and the Safety of Tocilizumab in Patients With Active Polyarticular-course Juvenile Idiopathic Arthritis

(Český překlad: 24 týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná přerušovaná studie, s 16 týdenní otevřenou uvodní fází a 64 týdenní otevřeným pokračováním, hodnotící vliv tocilizumabu na klinickou odpověď a bezpečnost u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, kteří byli nesnášenliví k metotrexátu

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, placebo, randomizovaná, n=188

Zkušenosti našich lékařů

Blokátor receptoru pro interleukin-6 tocilizumab je v současné době jediným lékem schváleným regulačními úřady pro léčbu dětí se systémovou formou juvenilní idiopatické artritidy (JIA – sJIA). Jeho účinnost u tohoto závažného onemocnění a dobrá snášenlivost dětskými pacienty je doložena klinickými studiemi i daty z registrů. V současných terapeutických doporučeních je spolu s anakinrou biologikem první volby u závažnějších forem sJIA u dětí od 2 let věku, u kterých stávající léčba není dostatečně účinná. Hodnocení účinku terapie je dokumentováno za pomoci standardního mezinárodního systému ACR Pedi. Další schválenou indikací je polyartikulárně probíhající JIA s nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem. Tocilizumab se může uplatnit i v léčbě dalších vzácných systémových i autoinflamatorních onemocnění.

Videa a přednášky

Retardace růstu a osteoporóza u pacientů s juvenilní idiopatickou artritídou léčených glukokortikoidy

Období dětství a puberty je výjimečné z hlediska růstu a hustoty kostí. Přednáška se věnuje poruchám růstu a výskytu osteoporózy u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou, podrobně se věnuje vlivu glukokortikoidů v průběhu této nemoci u dětí.  

Glukokortikoidy v dětské revmatologii

Přednáška, která zazněla na Sjezdu českých a slovenských revmatologů v roce 2012 se věnuje mechanismu účinků glukokortikoidů, glukokortikoidní rezistenci a zásadám léčby glukokortikoidy u jednotlivých léčebných indikací.

RoActemra, IL-6 a jeho role v kloubních a mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

IL-6 hraje klíčovou roli v rozvoji zánětu a následného kloubního postižení a zodpovídá také za velkou část systémových a extraartikulárních projevů revmatoidní artritidy, jako je anemie, únava a osteopenie. Ovlivnění signalizace IL-6 a jeho receptoru je velmi perspektivní nejen z pohledu revmatoidní artritidy. 

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra