Mabthera RA - klinické studie

Roche

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.

Mabthera RA - klinické studie

A Randomized, Phase 3, Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate (MTX) Compared to MTX Alone, in Methotrexate-Naive Patients With Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, multicentrická, kontrolovaná studie fáze III s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem (MTX) v porovnání s MTX samotným u metotrexát naivních pacientů s aktivní revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Stanovení účinnosti rituximabu v prevenci progrese strukturálního poškození kloubu a zhodnocení bezpečnosti rituximabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří zahájili léčbu MTX.

A Randomized, Placebo Controlled, Multicenter Clinical Study Investigating Efficacy of Rituximab in the Inhibition of Joint Structural Damage Assessed by Magnetic Resonance Imaging in Patients With Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Methotrexate
Randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie zkoumající účinnost rituximabu potlačujícího progresi strukturálního poškození kloubu, měřenou magnetickou rezonancí u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpověd na metotrexát
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti rituximabu v prevenci progrese strukturálního poškození kloubu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou odpověd na metotrexát.

A Randomized, Double-blind Study to Evaluate the Effect of Various Re-treatment Regimens of MabThera in Combination With Methotrexate on Treatment Response in Rheumatoid Arthritis Patients With an Inadequate Response to Methotrexate
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinek různých režimů opakování léčby MabTherou v kombinaci s metotrexátem na léčebnou odezvu u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odezvou na metotrexát.
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti různých režimů léčby a opakování léčby MabTherou.

A Randomized, Placebo Controlled, Double-blind, Parallel Group, International Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate, Compared to Methotrexate Monotherapy, in Patients With Active Rheumatoid Arthritis
Mezinárodní, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem, oproti monoterapii metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Stanovení účinnosti a bezpečnosti podávání rituximabu v kombinaci s metotrexátem ve srovnání s monoterapií metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou klinickou odezvu na metotrexát.

A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate in Patients With Active Rheumatoid Arthritis Who Have Had an Inadequate Response to Anti-TNFα Therapies
Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost a účinnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří měli nedostatečnou odezvu na léčbu anti-TNF.
Cíl studie:

Zjistit, zda je rituximab bezpečný a účinný v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů bez odezvy na léčbu anti-TNF.