Role rituximabu v léčbě CLL na MabThera Global Expert Meeting

Zavedení rituximabu (MabThera) do léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL) změnilo pohled na léčbu tohoto onemocnění. Během mezinárodního setkání lékařů MabThera Global Expert Meeting,  které proběhlo v Praze ve dnech 27. - 28.3. 2010, byla značná pozornost věnována roli rituximabu v léčbě CLL. Zde vám nabízíme prezentace přednášejících, kteří se věnovali tomuto tématu.

V úvodní přednášce byla nastíněna některá úskalí léčby CLL, která je onemocněním vyššího věku a proto vyžaduje přizpůsobení léčebného postupu.

 

Další přednáška shrnula vývoj léčebného režimu R-FC (rituximab, fludarabin, cyklofosfamid), který je v současnosti standardem léčby zdatných pacientů s CLL.

 

Dosavadní výsledky hledání dalších možností léčby, které by snížili toxicitu a tím zvýšili snášenlivost léčby, jsou představeny v prezentaci, která se věnuje přínosu a postavení kombinace rituximabu s bendamustinem.

 

Poslední příspěvek se věnuje dosavadním výsledkům studie, která hodnotí rituximab v kombinaci s chlorambucilem, což je léčebný režim vyvíjený pro starší pacienty s CLL, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro agresivní léčbu.

Související články

Signální dráha B-buněčného receptoru není jediná dráha, kterou nádorové buňky využívají ke své existenci a ke své proliferaci. Přednáška se věnuje problematice BCR signální dráhy a s ní související signální dráhy fosfatidylinositol-3-kinázy. Přednáška zazněla v rámci společného sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL. 

Přednáška zazněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.

Přednáška prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. přednesená na úvod satelitního sympósia dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí.