Léčba indolentních NHL

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Prezentace z mezinárodního setkání lékařů MabThera Global Expert Meeting.

V úvodní přednášce prof. Marek Trněný shrnuje zásadní změny, které do léčby folikulárního lymfomu přineslo zavedení rituximabu (MabThera), a nastiňuje současný standard léčby toho onemocnění.

 

Další prezentace přináší výsledky studie, ve které byl ověřován význam kombinace rituximabu a bendamustinu v úvodní léčbě indolentních lymfomů.

 

Prof. G. Salles z francouzské odborné skupiny GELA ve své přednášce nastínil význam udržovací léčby rituximabem v kompexní léčbě folikulárního lymfomu.

 

Předmětem další přednášky byla udržovací léčba rituximabem v léčbě relabujícího/refrakterního folikulárného lymfomu.

 

Další přednášející se zabýval udržovací léčbou rituximabem v reálné klinické praxi na základě dat z poregistrační studie.

 

Metaanalýza klinických studií potvrdila význam udržovací léčby rituximabem pro celkové přežití pacientů s indolentími NHL.

 

V závěrečné přednášce prof. Marek Trněný shrnul podstatná poselství předchozích prezentací.

Související články

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR. 

Přednáška představuje historii a výsledky léčby difuzního B-velkobuněčného lymfomu před érou a v éře rituximabu. Zavedení rituximabu do léčby DLBCL znamenalo zvýšení počtu léčebných odpovědí, prodloužení přežití a dramatický nárůst počtu vyléčených nemocných. Přednáška představuje nejenom výsledky klinických studií, ale zahrnuje i tuzemská data z klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny.