MabThera - Přínos léčby pacientů s DLBCL a FL z pohledu farmakoekonomiky

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já bych začal tím, že každá nová terapie je na trh uvolňována nebo k pacientům se dostane s cílem zlepšení přežití. A samozřejmě v dnešní době se nestačíme divit, kolik nová terapie stojí, jaké okamžité zvýšení nákladů a na kolik pacientů, jaký budget to bude znamenat pro zdravotní pojišťovny v České republice. Každý se toho hrozí. I když na druhé straně víme, že to nové, které se zdá zprvu jakoby drahé, může přinést redukci jiných nákladů. A proto musíme rozhodnout podle určitých tvrdých dat a ekonomických výpočtů, jestli má být ta cena toho léku akceptována plátcem péče. Musíme hodnotit nejen tu celkovou aktuální cenu, ale určitý čas léčby a náklady na léčbu v delším časovém horizontu. A to, co je objektivní, zhodnotit tyto náklady ve smyslu cenové efektivity podle osvědčených farmakoekonomických modelů. Kdy v České republice je povinnost takto hodnotit efektivitu od roku 2008. Samozřejmě náklady na léčbu, to nejsou jen přímé náklady medicínské, přímé náklady nemedicínské, ale jsou to například i nepřímé náklady. A tady můžeme ušetřit ten čas a ten věnovat odpočinku nebo i práci. Nicméně pokud se budeme držet osvědčených modelů, tak mohou nastat s novým lékem tři situace. Výrazné zlepšení výsledků léčby za odpovídající cenu, zlepšení výsledků léčby za cenu, která je příliš vysoká, nebo někde střední bod, kdy musíme ještě podle dalších dat a inovativnosti té terapie rozhodnout, zda hranice cenové efektivity je akceptovatelná. Proto nám slouží tento poměrně jednoduchý vzorec, který nazýváme ICER, což je poměr rozdílu nákladů a rozdílu efektivity. Tady vidíte náklady na novou léčbu dvojnásobné, trojnásobné přežití. Když si vypočítáme ten vzoreček, tak nám to činí 45 tisíc korun na přidaný rok života. Ale samozřejmě - jaký je to přidaný rok života? Je to přidaný rok života v plné léčbě nebo je to přidaný rok života v remisi? A tím se samozřejmě zabývá další parametr, který nazýváme QALY, což je přidaný rok života ve stoprocentní kvalitě. A to je nutné hodnotit v souvislosti i s těmi ekonomickými náklady. A tyto dva parametry spojujeme. Takže jestliže ty tři roky života byly v lehce nadprůměrné kvalitě, tak to QALY je 1,8. A vidíte, když tady ty náklady spočítáme na roky kvalitního života, tak za jeden přidaný rok kvalitního života zaplatí plátce péče 112 500 korun, což je zhruba třikrát tolik. A jak ta hranice má být vůbec vysoká? To je také otázka. V České republice se akceptuje hranice ochoty platit tím plátcem péče, což je stát, zdravotní pojišťovny, inovativní léčba na úrovni trojnásobku HDP, které činí už roky zhruba 1,1 milion korun za jeden rok přidaného života ve stoprocentní kvalitě. A my jsme se jaksi zabývali tím, v té naší analýze, kterou jsme dělali společně (a řeknu Vám s kým), tím, jestli stará dobrá MabThera, lék, který používáme už více než deset let, je v podmínkách České republiky dostatečně nákladově efektivní položkou. Víme, že MabThera je účinná, ale jak je to v České republice. Máme samozřejmě hodně dat z Evropské unie, ze Spojených států, ze Spojeného království, ale v Čechách tento model počítán nebyl, protože tehdy, když MabThera byla registrována v základních indikacích, tak to Státní ústav pro kontrolu léčiv nevyžadoval. Takže my jsme vycházeli se společností Value Outcomes, která se zabývá farmakoekonomikou, a samozřejmě se společností Roche. Chtěli jsme zhodnotit nákladovou efektivitu rituximabu u starších pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem. Co jim přinesl rituximab a jak navýšil náklady v České republice na léčbu. A zda toto rozhodnutí mělo dostatečnou farmakoekonomickou rovinu, dostatečnou oporu. S touto analýzou jsme začli proto, že data o léčbě této skupiny nemocných jsou již robustní a jsou již zralá. Protože Bertrand Coiffier, tady vidíte, že v roce 2010 zveřejnil data dlouhodobého sledování této skupiny pacientů. On měl v té práci šedesát let a více. My jsme zaměřili analýzu na pětašedesátileté a starší pacienty. A už tady má výsledky desetiletého přežití, což jsou tedy data poměrně robustní. Tady vidíte údaje z té jeho práce. Regresní křivky, které se překreslily do farmakoekonomických modelů. R-CHOP ve srovnání s CHOPem. Takže vidíte výrazný rozdíl v mediánu přežití i v přežití deseti let po léčbě. Medián do progrese léčby a deset let po léčbě zůstává po R-CHOPu 36,5 procent pacientů bez progrese. Dalším základem pro to hodnocení farmakoekonomiky MabThery byl článek, který byla publikován v roce 2005, kde pacienti sami hodnotili kvalitu života při chemoterapii. A tento systém byl vzat jako základ pro skórování QALY. Tady vidíte jednotlivé náklady. Samozřejmě ty ceny je nutné brát s rezervou, protože existují ceny, které jsou řekněme ceníkové, plus nemocnice si nasmlouvávají různé ceny s dodavateli, nicméně toto jsou řekněme oficiální ceny. Takže režim CHOP 25 206 korun na terapii, režim R-CHOP, tedy s MabTherou, 362 247 korun na celou terapii, což je rozdíl, který je velmi výrazný na první pohled. Nicméně co to znamená z hlediska farmakoekonomiky. Tady vidíme, když se podíváme na výsledky té naší analýzy, tak pacient léčený R-CHOPem dostává tři roky života oproti CHOPu navíc. A na ten rok života je náklad zhruba 100 tisíc korun navíc, na přidaný rok života. A když to spočítáme i s kvalitou života, která se zhruba blíží 0,7, tak vidíte, že přidaný rok v plné kvalitě je 1,9. 1,9 přidaného roku v plné kvalitě života navíc, R-CHOP oproti CHOPu. A tady vidíte cenu, kterou za to společnost platí. Ta cena, když si jí srovnáme s tím trojnásobkem HDP, se zdá tady velice příznivá. A taková je. Samozřejmě v těch zahraničních studiích, které byly publikovány v letech 2005, 2006, 2007, ty ceny byly v eurech a pohybovaly se kolem 12 tisíc a více eur. U nás v České republice současně při kurzu koruny 25,5 za jedno euro vychází na rok přidaného života v plné kvalitě cena 6 688 eur. Samozřejmě je to dáno tím, že cena přípravku klesala, náklady na péči v České republice, ale také daleko zralejšími daty, která jsme mohli použít pro to farmakoekonomické modelování v dnešní realitě. Takže to, co jsem říkal. R-CHOP přináší téměř dva roky v plné kvalitě života (QALY) navíc v porovnání se samotnou chemoterapií. V celoživotním horizontu jsou náklady na jednoho průměrného pacienta léčeného R-CHOP sice vyšší o 330 tisíc korun, nicméně na ten jeden rok kvalitního života ty náklady představují pouze 170 tisíc korun. R-CHOP je tedy vysoce nákladově efektivní terapie. Tyto naše výsledky v podmínkách českého zdravotnictví ukazují na zcela zásadní terapeutický přínos této modality a na správné vynakládání veřejných prostředků za tuto léčbu. Samozřejmě farmakoekonomika MabThery tímto nekončí, protože MabThera prokázala svou jedinečnou efektivitu podávaná spolu s chemoterapií v léčbě mladších nemocných s DLBCL, v léčbě první linie a relapsu folikulárního lymfomu a v udržovací terapii po první a další linii u nemocných s folikulárním lymfomem, jak to naznačují tady práce, které jsou výsledkem studie PRIMA. Když se podíváme na práci, kterou publikoval poměrně nedávno tým z Finska, profesor Soini a kolegové, tak ti právě analyzovali studii PRIMA, tedy režim R-CHOP-R. A vyšlo jim, že R-CHOP-R přináší navýšení nákladů na QALY 18 399 eur, což je významně nižší, než je obecně akceptovaná hranice nákladové efektivity. A je to samozřejmě daleko efektivnější volba než samotný CHOP nebo R-CHOP bez udržovací terapie. Což je poměrně velmi zásadní zpráva, která je z hlediska efektivity a farmakoekonomiky velmi příznivá. A uvidíme, jak ta data budou zrát, jak se budou dělat tedy další analýzy. Takže veškeré generované náklady ve schválených indikacích MabThery zdaleka nedosahují hranice ochoty platit tuto péči v příslušných zemích, kdy ta hranice je různě dána (30 až 40 tisíc eur na QALY). A ověření situace v podmínkách českého zdravotnictví, to bude tématem našich dalších příštích analýz, které společně chceme dělat se společností Value Outcomes a jejími farmakoekonomy, také se společností Roche, kterým tedy děkuji za spolupráci a za podporu.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Přednáška představuje historii a výsledky léčby difuzního B-velkobuněčného lymfomu před érou a v éře rituximabu. Zavedení rituximabu do léčby DLBCL znamenalo zvýšení počtu léčebných odpovědí, prodloužení přežití a dramatický nárůst počtu vyléčených nemocných. Přednáška představuje nejenom výsledky klinických studií, ale zahrnuje i tuzemská data z klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny.