Podkožní podání přípravku Mabthera v léčbě NHL

V roce 2014 byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku Mabthera k léčbě nehodgkinských lymfomů u dospělých pacientů. 

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Subkutánní podání zjednodušuje podávání léčiva a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu.  

Přednášky: 

Edukační materiály: 

Související články

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR.