MabThera - klinické studie

Roche

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.

MabThera - klinické studie

A Phase III Multicenter, Open-label Study of Rituximab Alternative Dosing Rate in Patients With Previously Untreated Diffuse Large B-cell or Follicular Non-Hodgkin's Lymphoma
Multicentrická, otevřená studie fáze III alternativní rychlosti podání rituximabu u pacientů s dříve neléčeným difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky rychlé infúze rituximabu u dříve neléčených pacientů s difuzním velkobuněčným nebo folikulárním nehodgkinským lymfomem

Advanced Follicular Lymphoma Evaluating the Benefit of Maintenance Therapy With Rituximab (MabThera®) After Induction of Response With Chemotherapy Plus Rituximab in Comparison With no Maintenance Therapy
Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem (MabThera®) po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem
Cíl studie:

Zhodnocení přínosu udržovací léčby rituximabem u pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem po léčebné odpovědi na indukční léčbu chemoterapií a rituximabem ve srovnání s režimem bez udržovací léčby

Randomized Intergroup Trial of First Line Treatment for Patients With Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma With a CHOP-Like Chemotherapy Regimen With or Without the Anti-CD20 Antibody Rituximab (IDEC-C2B8)
Randomizovaná meziskupinová studie první linie léčby chemoterapeutickým režimem CHOP s anti-CD20 protilátkou rituximabem (IDEC-C2B8) nebo bez ní u pacientů s difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem
Cíl studie:

Srovnání doby do selhání léčby u pacientů s CD20 pozitivním difuzním B-velkobuněčným nehodgkinským lymfomem léčeným chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison) s rituximabem nebo bez něho

CHOP Chemotherapy plus Rituximab Compared with CHOP Alone in Elderly Patients with Diffuse Large-B-Cell Lymphoma
CHOP chemoterapie plus rituximab ve srovnání se samotnou CHOP u starších pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem
Cíl studie:

Srovnání CHOP chemoterapie plus rituximab versus samotná CHOP u starších pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem

Phase III Trial of CHOP Versus CHOP and Chimeric Anti-CD20 Monoclonal Antibody (IDEC-C2B8) in Older Patients With Diffuse Mixed, Diffuse Large Cell and Immunoblastic Large Cell Histology Non-Hodgkin's Lymphoma
Studie fáze II CHOP versus CHOP a chimérická monoklonální anti-CD20 protilátka (IDEC-C2B8) u starších pacientů s nehodgkinským lymfomem se smíšenou difuzní, difúzní velkobuněčnou a imunoblastickou velkobuněčnou histologií
Cíl studie:

Srovnání účinnosti kombinované chemoterapie s rituximabem nebo bez něho v léčbě pacientů s nehodgkinským lymfomem

A Phase III Randomized Trial of CHOP Chemotherapy Plus Rituxan (IDEC-C2B8) Versus CHOP Chemotherapy Alone for Newly Diagnosed, Previously Untreated, Aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma
Randomizovaná studie fáze III chemoterapie CHOP + Rituxan (IDEC-C2B8) versus samotná CHOP chemoterapie u nově diagnostikovaného, dosud neléčeného, agresivního nehodgkinského lymfomu
Cíl studie:

Zjistit vliv přidání rituximabu k CHOP na délku přežití do selhání léčby u nově diagnostikovaného, dříve neléčeného, agresivního B-buněčného nehodgkinského lymfomu

Phase III Trial of Combined Immunochemotherapy With Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab (FCR) Versus Chemotherapy With Fludarabine and Cyclophosphamide (FC) Alone in Patients With Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukaemia
Studie fáze III kombinované imunochemoterapie fludarabinem, cyklofosfamidem a rituximabem (FCR) proti samotné chemoterapii fludarabinem a cyklofosfamidem (FC) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytární leukémií
Cíl studie:

Srovnání vlivu přidání rituximabu k chemoterapii fludarabinem a cyklofosfamidem na účinnost léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

A Two Stage Phase Ib Study to Investigate the Pharmocokinetics and Tolerability of Rituximab Subcutaneous Formulation in Pats With Follicular Lymphoma as Part of Maintenance Treatement
Dvoustupňová studie fáze Ib zkoumající farmakokinetiku a tolerabilitu rituximabu podávaného subkutánně jako součást udržovací léčby u pacientů s folikulárním lymfomem
Cíl studie:

Srovnání farmakokinetiky a bezpečnostního profilu subkutánního a intravenózního rituximabu u pacientů s folikulárním lymfomem.

A Two-stage Phase III, International, Multi-center, Randomized, Controlled, Open-label Study to Investigate the Pharmacokinetics, Efficacy and Safety of Rituximab SC in Combination With CHOP or CVP Versus Rituximab IV in Combination With CHOP or CVP in Patients With Previously Untreated Follicular Lymphoma Followed by Maintenance Treatment With Either Rituximab SC or Rituximab IV
Dvoustupňová, mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III hodnotící farmakokinetiku, účinnost a bezpečnost sunkutánního rituximabu v kombinaci s CHOP nebo CVP oproti intravenóznímu rituximabu v kombinaci s CHOP nebo CVP u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem a následné udržovací léčby subkutánním nebo intravenózním rituximabem
Cíl studie:

Zhodnocení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti sunkutánního a intravenózního rituximabu u pacientů s dosud neléčeným folikulárním NHL.