MabThera (rituximab) příručka k subkutánnímu podání

Příručka týkající se dodávání, uchovávání, přípravy a podávání přípravku. 

 • Tyto edukační materiály týkající se bezpečného a účinného používání přípravku MabThera 1 400 mg roztoku pro subkutánní injekci (dále jen MabThera s.c.) je příručkou pro lékaře, zdravotní sestry a lékárníky.
 • Přiložená informace se vztahuje k dodávání, uchovávání, přípravě a podávání přípravku MabThera s.c.
 • Tato příručka se týká pouze lékové formy k subkutánnímu podání.
* Přípravek MabThera s.c. je indikován pouze k léčbě dospělých pacientů s non-Hodgkinským lymfomem (NHL):
 • k léčbě dříve neléčených pacientů s folikulárním lymfomem (FL) ve stadiu III-IV v kombinaci s chemoterapií
 • jako udržovací léčba k léčbě pacientů s FL, kteří odpověděli na indukční terapii
 • k léčbě pacientů s CD20-pozitivním difúzním velkobuněčným B-lymfomem v kombinaci s chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin a prednisolon)
Přípravek MabThera s.c. nelze doporučit k použití v monoterapii u pacientů s folikulárním lymfomem ve stadiu III-IV, kteří jsou rezistentní k chemoterapii nebo prodělávají druhý nebo další následný relaps po chemoterapii, protože bezpečnost podávání jednou týdně nebyla stanovena.

Doporučené dávkování tvoří fixní dávka 1 400 mg bez ohledu na plochu tělesného povrchu pacienta.

Máte-li jakékoli další otázky, nahlédněte do Souhrnu údajů o přípravku nebo kontaktujte místního zástupce společnosti Roche.

Důležité připomenutí:

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.sukl.cz...t-nezadouci-ucinek. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, jako je případ MabThery, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.

Tato informace může být také hlášena společnosti Roche r.o: Lékařské oddělení/farmakovigilance, Dukelských Hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Mobil: 602298181, Email: lucie.otcenaskova@roche.com.

EDUKAČNÍ MATERIÁLY

MabThera 1 400 mg
roztok pro subkutánní injekci

Rituximabum
POUZE K LÉČBĚ NHL*

Příručka týkající se dodávání, uchovávání, přípravy a podávání přípravku

Vytvořeno společností F. Hoffmann-La Roche Ltd pro zdravotnické pracovníky, kteří podávají přípravek MabThera s.c. svým pacientům s non-Hodgkinským lymfomem (NHL).

 

Dodávání, uchovávání a zacházení s přípravkem MabThera 1 400 mg roztok pro subkutánní injekci

Jak je přípravek MabThera s.c. dodáván:

 • Jedna krabička obsahuje jednu skleněnou injekční lahvičku.
 • Jedna injekční lahvička obsahuje 11,7 ml sterilního, nepyrogenního roztoku bez obsahu konzervačních látek (extrahovatelný objem odpovídá jedné dávce, která se podá pacientovi).
 • Roztok je čirý až opalescentní, bezbarvý až nažloutlý. Přípravek nepoužívejte, pokud zaznamenáte neobvyklé zbarvení nebo přítomnost viditelných částic.
 • Složení:
  • Léčivou látkou přípravku MabThera s.c. je rituximab (1 400 mg v jedné injekční lahvičce).
  • Pomocnými látkami jsou:
   • Rekombinantní lidská hyaluronidasa (rHuPH20): to je enzym používaný ke zvýšení disperse a absorpce společně s enzymem podávaných léků při subkutánním podání. Umožňuje subkutánní podání větších objemů.
   • Další pomocné látky: histidin, histidin-hydrochlorid, dihydrát trehalosy, methionin, polysorbát 80 a voda na injekci.
  • pH roztoku je mezi 5 a 6.

Jak se přípravek MabThera s.c. uchovává:

 • Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek MabThera s.c. chráněn před světlem.
 • Uchovávejte přípravek MabThera s.c. v chladničce (2-8 °C). CHRAŇTE PŘED MRAZEM.
 • Zkontrolujte datum expirace na krabičce.

Jak zacházet s přípravkem MabThera s.c.:

 • Před manipulací s přípravkem MabThera s.c. nejprve zkontrolujte balení přípravku, abyste se ujistil(a), že máte správnou lékovou formu. To je proto, abyste se zabránilo záměně s přípravkem MabThera koncentrát pro infuzní roztok, který má odlišné barevné označení na obalu.

 • Přípravek MabThera s.c. je připraven přímo k použití; celý obsah injekční lahvičky (1 400 mg rituximabu) je třeba podat pacientovi.
 • Přípravkem MabThera s.c. neobsahuje žádné antimikrobiální konzervační látky a stejně jako všechny sterilní roztoky bez obsahu konzervačních látek musí být použit okamžitě.
 • Mezi přípravkem MabThera s.c. a následujícími látkami nebyly zaznamenány žádné inkompatibility: injekční stříkačky z polypropylenu nebo polykarbonátu, nerezové přechodové a injekční jehly, polyethylenové koncovky typu Luer.

Podávání přípravku MabThera 1 400 mg roztok pro subkutánní podání

Důležité připomenutí
 • Všichni pacienti musí dostat svoji první dávku přípravku MabThera intravenózní infusí s použitím přípravku MabThera koncentrát pro infuzní roztok. Přípravek MabThera s.c. lze podat až při druhém nebo následujícím cyklu léčby.
 • Premedikace se sestává z antipyretika a antihistaminika, např. paracetamolu a difenhydraminu, a je třeba ji podat vždy před každým podáním přípravku MabThera. Premedikaci glukokortikoidy je třeba zvážit, pokud se přípravek MabThera nepodává v kombinaci s chemoterapií NHL, která obsahuje glukokortikoid.
 • Přípravek MabThera s.c. se podává pouze v prostředí, kde je k dispozici plné vybavení pro okamžitou resuscitaci, a pod pečlivým dohledem zkušeného zdravotníka.

1. Příprava pacienta před podáním injekce

 • Pacienta je třeba požádat, aby se položil na sklopné křeslo nebo na lůžko, aby byla k podání injekce přístupná oblast břicha.

2. Příprava místa aplikace injekce

 • Vybranou oblast břicha je nutné důkladně vydesinfikovat (podle místní praxe).
 • Každá injekce se podává vždy do jiného místa a nesmí to být oblast, která je zarudlá, s modřinami, citlivá, zatvrdlá nebo kde jsou pigmentové skvrny nebo jizvy.

3. Příprava přípravku MabThera k podání s.c. injekce

 • Injekční stříkačku je třeba připravit až v okamžiku podání.
 • Je třeba se ujistit, že injekční jehla je vhodná k subkutánnímu podání.
 • Připojte podkožní injekční jehlu k injekční stříkačce těsně před podáním přípravku, aby se zabránilo možnému ucpání jehly stagnujícím viskozním roztokem.
 • Je třeba podat veškerý obsah injekční lahvičky (1 400 mg rituximabu).
 • Ponechte injekční stříkačku při pokojové teplotě (maximálně 30 °C) po dobu 5 minut, aby se snížila viskozita přípravku MabThera s.c. a tím usnadnila aplikace injekce.

4. Vlastní aplikace injekce

 • Prsty jedné ruky zmáčkněte kůži břicha a vytvořte kožní řasu: to usnadní aplikaci injekce.
 • Druhou rukou vpíchněte injekční jehlu do kožní řasy (s použitím sterilní techniky).
 • Uvolněte kožní řasu a zatlačte na injekční stříkačku, pomalu aplikujte přípravek MabThera s.c. do podkožní tkáně.
 • Přípravek MabThera s.c. se podává po dobu přibližně 5 minut.
  • Pomocí dlaně jedné ruky tlačte na píst, to Vám usnadní udržet konstantní rychlost.
  • Zkontrolujte, že jste podal(a) celý obsah injekční stříkačky do podkožní tkáně. Pokud obsah stříkačky nebude vyprázdněn, dokončete aplikaci.
 • Po aplikaci můžete místo vpichu zakrýt náplastí (v souladu s místními postupy).

5. Informujte pacienta, kdy může odejít

 • Pacienta je třeba sledovat po dobu alespoň 15 minut po podání přípravku MabThera s.c. Delší sledování může být vhodné u pacientů se zvýšeným rizikem hypersenzitivních reakcí.
 • Pokud pacienti nedostávají po podání injekce přípravku MabThera s.c. žádnou další léčbu a pokud nemají po injekci žádné projevy nežádoucích účinků , mohou opustit kliniku.
 • U řady pacientů se objeví v místě podání injekce přípravku MabThera s.c. nebo v jeho okolí nějaké nežádoucí účinky. Tyto lokální nežádoucí účinky zahrnují bolest, otok, tvorbu modřin, krvácení, zarudnutí kůže, svědění a vyrážku.
 • Pacienta je nutno poučit, aby neprodleně kontaktoval svého lékaře, pokud se u něj objeví následující příznaky: obtíže s dýcháním, otok jazyka nebo hrdla, zvracení nebo palpitace, protože tyto příznaky mohou poukazovat na alergickou reakci.

Další informace viz Souhrn údajů o přípravku MabThera s.c..

Související články

Přednáška pana primáře Kozy o léčbě chronické lymfocytární leukémie rituximabem obsahuje exkurs do historie léčby CLL, stejně jako nejnovější výsledky klinických studií. Přednáška zazněla v rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011.

Ujistěte se, že jste vybral(a) správnou lékovou formu přípravku MabThera.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).