Neorecormon - mechanismus účinku

U zdravých jedinců je hypoxie spouštěcím momentem pro tvorbu erytropoetinu v ledvinách. Erytropoetin je hormon, který spouští proces vyzrávání erytrocytů z pluripotentních kmenových buněk v kostní dřeni.

Erytropoetin se nejdříve váže na BFU-E buňky, které začínají proliferovat a mění se v CFU-E buňky. Dalším vývojovým stádiem jsou prekurzory erytrocytů, retikulocyty a nakonec erytrocyty. Jakmile dojde ke korekci anémie, produkce erytropoetinu je zastavena.

Spouštěcím momentem pro tvorbu erytropoetinu je hypoxie. V případě chronického onemocnění ledvin (CKD, Chronic Kidney Disease) dochází k nedostatku erytropoetinu, protože s postupným úbytkem funkce ledvin klesá také schopnost ledvin produkovat erytropoetin.

Rekombinantní humánní erytropoetin (rh-EPO) účinkuje obdobně. Váže se na receptory pro erytropoetin a spouští erytropoézu v kostní dřeni. Zvýšení počtu erytrocytů je závislé na dávce a nárůst hematokritu lze pozorovat během 1-2 týdnů.