Májové hepatologické dny - satelitní sympózium

Přednášky zazněly na satelitním sympóziu o léčbě chronické hepatitidy C pořádaném v rámci Májových hepatologických dnů, ve dnech 10. - 13. května 2011 v Karlových Varech.

Předsedající: Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Přednášející: Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.; Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.; MUDr. Jan Šperl, CSc.

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a abstrakt

Bezpečnost a účinnost ribavirinu v kombinované léčbě s peginterferonem alfa-2a u vybraných skupin pacientů s chronickou virovou hepatitídou typu C (výsledky studie ML 19387)

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob, LFM MU a FN Brno

Prediktory úspěšnosti léčby chronické hepatitídy C, od obezity ke genetice

MUDr. Jan Šperl, CSc.

Klinika hepatogastroenterologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Přímo působící virostatika: stav v roce 2011 a výhled do budoucnosti

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Související články

Prezenatec podává přehled v současnosti platných tuzemských a zahraničních guidelinů léčby chronické HCV infekce.

Dnes je  první volbou v terapii chronických virových hepatitid  pegylovaný interferon (jako monoterapie u VHB, v kombinaci s ribavirinem u VHC). Léčba je časově omezená, proti konvenčnímu IFN větší účinnost, menší vedlejší účinky, větší komfort pro pacienty.

Prezentace přináší závěry pro kompenzovanou a dekompenzovanou cirhózu.