Perjeta (pertuzumab)

Roche

Perjeta (pertuzumab) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2. Perjeta i Herceptin jsou protilátky proti HER2, váží se však na různé oblasti mimobuněčné části receptoru a mají tedy různé mecha­nismy účinku.

Podpořte HER blokáduPřípravek Perjeta (pertuzumab) je indikován k použití v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekabilním karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastazující onemocnění.

Další informace o přípravku Perjeta.

Perjeta - Mechanismus účinku
Doporučené postupy pro vyšetřování karcinomu prsu

Varování pro těhotné a potenciálně těhotné ženy:

  • Používání přípravku PERJETA je třeba se vyhnout během těhotenství, pokud by potenciální benefit pro matku nepřevážil potenciální riziko pro plod. Neexistují žádné studie týkající se přípravku PERJETA u těhotných žen a bezpečné užívání přípravku PERJETA během těhotenství a laktace nebylo prokázáno.
  • Před zahájením užívání přípravku PERJETA ověřte stav těhotenství. Ženy v plodném věku by měly užívat účinnou antikoncepci při léčbě přípravkem PERJETA nebo po dobu 6 měsíců od poslední dávky.
  • Pacientky, které otěhotněly během léčby přípravkem PERJETA nebo do 6 měsíců od poslední dávky, je nutné pečlivě monitorovat pro oligahydramnion.
  • Jestliže byl přípravek PERJETA užíván během těhotenství nebo pacientka během léčby nebo 6 měsíců od poslední dávky otěhotněla, je nutné bezprostředně ohlásit expozici na Roche linku +420 602 298 181.
  • Budou požadovány další informace v souvislosti s expozicí přípravku PERJETA během těhotenství a dále v prvním roce roce života kojence. To umožní společnosti Roche/Genentech lépe porozumět bezpečnostnímu profilu přípravku PERJETA a poskytovat náležité informace zdravotnickým orgánům, poskytovatelům zdravotnické péče a pacientům.