Intervence ČNB ohrožuje léčbu pacientek s nádorem prsu

Společnost Roche dnes oznámila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přerušení dodávek vysoce inovativního léčivého přípravku Perjeta do České republiky. Důvodem je výrazný pokles maximální ceny léku.

Česká národní banka přistoupila dne 7. listopadu 2013 k provedení devizové intervence a uměle oslabila kurz české koruny s cílem podpořit inflaci, zahraniční export a oživení české ekonomiky jako celku. Toto rozhodnutí citelně ovlivnilo maximální cenu vysoce inovativního léčivého přípravku Perjeta. Maximální ceny léčivých přípravků jsou v České republice stanovovány rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správním řízení. Cena léčivého přípravku je vypočtena nejčastěji na principu cenové reference ze zahraničí, kdy je nutné zahraniční ceny přepočítat na české koruny. Ceny přípravků v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení. K aktualizaci maximálních cen léčiv, reflektujících nový kurz české koruny, by mělo dojít nejdříve v červnu 2014.

Společnost Roche vždy uznávala a uznává zdraví pacientů jako nejvyšší hodnotu a z tohoto důvodu bude zdarma, na základě žádostí lékařů a při dodržení zákonem daných pravidel, poskytovat vzorky léčivého přípravku Perjeta do všech komplexních onkologických center. Tím by měla být po přechodné období zajištěna léčba pacientek, kterým nová léčba může přinést prokazatelný prospěch.


Léčivý přípravek Perjeta je zařazen mezi vysoce inovativní léčivé přípravky a s platností od 1. února 2014 mu byla stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento lék měl být navíc hrazen smluvním zdravotnickým zařízením mimo paušál tzv. centrových léků a komplexní onkologická centra mohla léčit všechny pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, které dosud nebyly léčeny anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění.

O karcinomu prsu

Karcinom prsu je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Každý rok je ve světě zjištěno kolem 1,4 milionu nových případů a více než 450 000 žen na toto onemocnění umírá. U HER2-pozitivního nádoru je na povrchu nádorových buněk zvýšené množství receptoru 2 lidského epidermálního růstového faktoru (HER2). To je označováno jako HER2-pozitivita. HER2-pozitivní nádory jsou zvlášť agresivní formou karcinomu prsu a představují asi 15-20 % všech karcinomů prsu

O společnosti Roche

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice. Dále nese významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Společnost Roche byla založena v roce 1896 a více než století celosvětově významně přispívá ke zlepšení zdravotní péče. Světová zdravotnická organizace registruje v Seznamu nepostradatelných léků 24 léčivých přípravků vyvinutých společností Roche, mezi které patří život zachraňující antibiotika, antimalarika a chemoterapie. V roce 2013 měla společnost Roche více než 85 000 zaměstnanců na celém světě a do výzkumu a vývoje investovala 8,7 miliard švýcarských franků. Koncern dosáhl obratu ve výši 46,8 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech. V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese: www.roche.com.

Všechny uvedené nebo zmíněné ochranné známky v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Kontakt


MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager
ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
mobil: +420-724 370 066
e-mail: jiri.pesina@roche.com
www.roche.cz

Související články

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná registrační studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu

Konečná analýza dat ze studie fáze III CLEOPATRA, prezentovaná na kongresu ESMO 2014 prokázala, že nemocní, kteří nebyli dříve léčeni pro HER2-pozitivní metastazující karcinom prsu, dosáhli mediánu celkového přežití 56,5 měsíců při léčbě Perjetou, Herceptinem a docetaxelem, ve srovnání se 40,8 měsíci při léčbě Herceptinem a docetaxelem. Režim s Perjetou prodloužil celkové přežití u nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu o 15,7 měsíců, ve srovnání se současným standardem léčby, Herceptinem s chemoterapií.

Tisková zpráva pro odborná média Praha 19. května 2014: Léčivý přípravek Perjeta bude od 1. června 2014 plně k dispozici pro všechny indikované pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu. Všechny zdravotní pojišťovny budou léčbu pacientek hradit výkonově, tedy mimo paušál nemocnic.