Blokace dimerizace HER2 – Nová naděje v léčbě HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu

Přednáška představuje výsledky studie CLEOPATRA vyhodnocující léčbu metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumabu a trastuzumabu s chemoterapií.   

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer, dámy a pánové. Já moc děkuji firmě Roche, že jsem to zrovna já, kdo může mluvit o datech studie CLEOPATRA o problematice HER 2 pozitivního metastatického karcinomu prsu, protože vždycky se velmi dobře sdělují dobré zprávy. Karcinom prsu stadia čtyři je nepochybně stále nevyléčitelné onemocnění. Přesto se ale jeho vyhlídky na přežití, prodloužení života a zlepšení jeho kvality stále zlepšují. Karcinom prsu s HER pozitivitou je příkladem takové pohádkové story o tom, jak si někdo vylosuje Černého Petra a pak se ta karta obrátí v Eso, které vyhrává. Najednou se u pacientek, které dostávají anti HER cílenou léčbu, mění prognóza fantastickým způsobem. Na tomto grafu vidíte, jak je významné pro přežití pacientek s karcinomem prsu, jakou léčbu dostanou v první linii a co ta léčba dosáhne. Čili není jedno, jak se řetězí léčba metastatického karcinomu prsu, ale je velmi významné, jakou terapií začneme. Ten nástup anti HER terapie je velmi intenzivní, protože začíná v roce osmdesát čtyři identifikací HER 2 genu. A v současné době je naplněn řadou nových velmi účinných preparátů, které můžeme používat a nebo jsou těsně za dveřmi. Tady vidíte, jak se změnila použitím Herceptinu prognóza pacientek s HER 2 pozitivitou, která je negativním prediktivním faktorem. Ten unikátní mechanismus blokády HER 2 antigenu může být posílen poruchou dimerizace receptoru HER 3/HER 2, která je nutná pro spuštění signálu. A pokud se zablokuje samotný receptor a posílí se ještě účinkem porušení této dimerizace preparátem pertuzumab, ten účinek se násobí a fortifikuje. Herceptin prodělal svoje vítězné tažení od indikací u metastatického karcinomu prsu až do adjuvance a má dnes zcela neotřesitelné postavení v léčbě HER pozitivního karcinomu prsu. Nicméně u metastatického nádoru se dostáváme do situací, kdy přestává fungovat. Je to způsobené řadou důvodů a ta rezistence vzniká řadou mechanismů. A my jí obcházíme tím, že měníme léčbu nebo měníme doprovodnou chemoterapii a nebo můžeme změnit taktiku blokády HER 2. A tímto směrem byla změřena studie CLEOPATRA, která už byla několikrát publikována a ta nejvýznamnější práce je citovaná právě tady. Toto je design studie CLEOPATRA, kdy populace HER 2 pozitivních metastatických pacientek v první linii léčby byla rozdělená do dvou ramen léčených docetaxelem, trastuzumabem a placebem, nebo docetaxelem, trastuzumabem a pertuzumabem. Cílem bylo přežití bez progrese, sekundárním cílem potom celkové přežití, bezpečnost a vedlejší účinky. Pacientky zařazené do studie byly velmi dobře vyváženy z hlediska předléčenosti. To, co se studii občas vyčítá, je relativně malá předléčenost nemocných trastuzumabem v adjuvanci. Všechny ty slabiny studií my můžeme zjistit podrobným studiem toho problému, ale v poslední době se je především dozvídáme od revizních lékařů, kteří nám nepovolují preparáty, o které žádáme, takže musíme dobře zvažovat argumentaci, kterou chceme použít k získání toho preparátu. Jak vidíte, výsledky studie byly více než přesvědčivé. Primární cíl, tedy doba do progrese mezi oběma rameny, byl rozdílný značně statisticky významně. Více než půl roku, šest měsíců byl rozdíl v tom PFS, době do progrese. Tady je rozdělení těch jednotlivých podskupin z hlediska profitu v době do progrese. A vidíte, že i to je koncizní, i když pacientky s neviscerálními, tedy kostními metastázami profitovaly z té kombinace méně, nicméně když se podíváte, to číslo těch nemocných bylo velmi nízké a byly to pacientky s velmi dobrou prognózou. Poslední výsledky se zaměřily na celkové přežití, přestože medián přežití, kterého bylo dosaženo v tom rameni s placebem, nebyl v tom rameni pertuzumabovém dosažen. Je zřejmé, jak se od sebe ty dvě křivky oddělují. A že tedy efekt pertuzumabu je nejenom v prodloužení doby do progrese, ale i v prodloužení celkového přežití. A tady opět rozdělení podle jednotlivých podskupin. A zase vidíte, že pouze ty neviscerální metastázy vybočují z té koncizní efektivity léku. Ale co se týče nežádoucích účinků, je velmi potěšující, že přidání pertuzumabu nezhoršuje kardiotoxicitu a nezvyšuje nijak zásadně tu toxicitu léčby. A to i v těch nejzávažnějších nežádoucích účincích. Také dobrou zprávou je, že pokud pacient netoleruje terapii zpočátku úplně dobře, může se na ní adaptovat a terapie probíhá bez problémů. Tady jsou parametry toxicity kardiální, které se nejvíce obáváme u léků, které inhibují HER 2 receptor. Na základě těchto velmi přesvědčivých výsledků byla relativně rychle FDA ochotná dát preparátu pertuzumab svůj approval. Stalo se tak v červnu dva tisíce dvanáct. A i EMEA, evropská regulační autorita v březnu letošního roku indikovala pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem a v kombinaci s docetaxelem pro pacientky s metastatickým nebo lokálně pokročilým HER 2 pozitivním nádorem. To je jistě velmi přesvědčivá argumentace pro to, že je velmi potřebné, abychom tento lék měli k dispozici i my co nejdříve, protože v současné době se našimi možnostmi odlišujeme od praxe evropské a praxe americké, a to bychom nechtěli. Znamenalo by to totiž zaostávat za guideliny světovými a evropskými. Pertuzumab tedy u metastatického karcinomu prsu je indikován v první linii léčby v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem. A je vhodný pro pacientky s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Důležité je, že všechny nové léky, které postupně vstupují do terapie HER 2 pozitivního karcinomu prsu, mají dopad na prodloužení života pacientek a neovnivňují negativně jejich kvalitu života. A to způsobuje přidání dalších měsíců a let života skupině nemocných, které nám donedávna relativně časně umíraly. Vzniká tedy nová populace pacientů, kteří žijí se svým onemocněním, které nad nimi stále visí jako Damoklův meč. Nicméně jejich život je velmi kvalitní a dlouhý. A právě pro tuto skupinu pacientů by bylo třeba něco udělat, protože pro ně nejsou prostory v současných pacientských organizacích, a přitom jejich problémy jsou velmi závažné. Další aspekt, který je nutné zdůraznit, je malá informovanost veřejnosti, ale bohužel také malá informovanost regulačních autorit o tom, jak vypadá pacientka s metastatickým karcinomem prsu. Jak veřejnost, tak tito zodpovědní lidé si představují, že to jsou pacienti, kteří jsou kachektičtí, nemohoucí, ležící, nepracující, a přitom pokud dobře víme, naše nemocné se nedají většinou od zdravých vůbec odlišit. A to často ani podrobným vyšetřením medicínským, neboť řada z nich je dlouhou dobu v kompletní zobrazovací remisi. Čili zdůrazňování tohoto faktu a informovanost veřejnosti o tom, že tato skupina pacientek je velmi perspektivní, často pracuje, stará se o rodinu, řeší řadu problémů a že si zaslouží investice do své léčby, je zcela zásadní. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Satelitní sympozium Jihočeských onkologických dnů - webcast.

Související články

Na základě výsledků studie CLEOPATRA byl v EU zaregistrován nový lék - Perjeta (pertuzumab) – k léčbě pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu. Studie srovnávala standardní režim docetaxel + Herceptin + placebo proti kombinaci docetaxel + Herceptin – Perjeta. Bylo dosaženo klinicky významného prodloužení středního přežití bez progrese o 6,3 měsíce. Statisticky významné zlepšení celkového přežití bylo zaznamenáno již při průběžné analýze (v rameni s pertuzumabem dosud nebylo dosaženo středního přežití, poměr rizik 0,66). Kombinace nevedla ke snížení kardiální bezpečnosti. Kompletní data o výsledcích studii zveřejněná na SABCS 2012

Společnost Roche oznámila, že Evropská léková agentura (EMA) schválila přípravek PERJETATM (pertuzumab) pro pacientky s dosud neléčeným HER2-pozitivním karcinomem prsu.

Pokroky v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu představil na letošním PragueONCO pan profesor Gunter von Minckwitz. Poslechněte si přednášku i následnou diskusi s českými odborníky. Video je opatřeno titulky! 


Gunter von Minckwitz je výkonný ředitel největšího German Breast Group Research Institute (GBG) v Německu, jež se zabývá plánováním, organizací a prováděním tuzemských a mezinárodních klinických studií na poli karcinomu prsu. GBC splolupracuje s přibližně 530 centry a ročně do prospektivních klinických studií nabírá kolem 4 250 pacientek s karcinomem prsu.