Perjeta bude dostupná pro všechny pacientky, pojišťovny uhradí léčbu mimo paušál

Přehrajte si článek jako podcast

Tisková zpráva pro odborná média Praha 19. května 2014: Léčivý přípravek Perjeta bude od 1. června 2014 plně k dispozici pro všechny indikované pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu. Všechny zdravotní pojišťovny budou léčbu pacientek hradit výkonově, tedy mimo paušál nemocnic.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal dne 7. května 2014 definitivní rozhodnutí o nové maximální ceně léčivého přípravku Perjeta. Nikdo z účastníků řízení nepodal k tomuto rozhodnutí žádnou připomínku a účastníci řízení ze strany zdravotních pojišťoven (VZP i SZP) stejně jako držitel rozhodnutí o registraci se vzdali práva na odvolání. Nová maximální cena tak bude platit od 1. června 2014. Toto rozhodnutí se týká maximální ceny léčivého přípravku Perjeta, nikoli výše úhrady, která zůstává nezměněná.

„Je to vynikající zpráva nejen pro všechny indikované pacientky, ale i pro jejich ošetřující lékaře. Dohoda se zdravotními pojišťovnami zaručuje, že léčba vysoce inovativním léčivým přípravkem Perjeta bude hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem smluvním zdravotnickým zařízením mimo paušál tzv. centrových léků,“ vysvětlil RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA, generální ředitel společnosti Roche. Komplexní onkologická centra mohou léčit všechny pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, které dosud nebyly léčeny anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění.

Dne 5. února 2014 společnost Roche oznámila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přerušení dodávek vysoce inovativního léčivého přípravku Perjeta do České republiky. Důvodem byl výrazný pokles maximální ceny léku, k němuž došlo na základě devizové intervence a umělého oslabení kurzu české koruny Českou národní bankou dne 7. listopadu 2013. Maximální ceny léčivých přípravků jsou v České republice stanovovány rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správním řízení. Cena léčivého přípravku je vypočtena nejčastěji na principu cenové reference ze zahraničí, kdy je nutné zahraniční ceny přepočítat na české koruny. Ceny přípravků v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení. Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o nové maximální ceně léčivého přípravku Perjeta ze dne 7. května 2014 již reflektuje nový kurz české koruny a lék je možné podávat indikovaným pacientkám standardní cestou.

O karcinomu prsu

Karcinom prsu je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Každý rok je ve světě zjištěno kolem 1,4 milionu nových případů a více než 450 000 žen na toto onemocnění umírá. U HER2-pozitivního nádoru je na povrchu nádorových buněk zvýšené množství receptoru 2 lidského epidermálního růstového faktoru (HER2). To je označováno jako HER2-pozitivita. HER2-pozitivní nádory jsou zvlášť agresivní formou karcinomu prsu a představují asi 15-20 % všech karcinomů prsu.

O společnosti

Roche Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice. Dále nese významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Společnost Roche byla založena v roce 1896 a více než století celosvětově významně přispívá ke zlepšení zdravotní péče. Světová zdravotnická organizace registruje v Seznamu nepostradatelných léků 24 léčivých přípravků vyvinutých společností Roche, mezi které patří život zachraňující antibiotika, antimalarika a chemoterapie. V roce 2013 měla společnost Roche více než 85 000 zaměstnanců na celém světě a do výzkumu a vývoje investovala 8,7 miliard švýcarských franků. Koncern dosáhl obratu ve výši 46,8 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech. V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese: www.roche.com

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager
mobil: +420-724 370 066
email: jiri.pesina@roche.com
web: www.roche.cz

Související články

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Díky léčbě trastuzumabem se u dříve prognosticky negativního HER2 pozitivního karcinomu prsu dosahuje delší přežití, než u HER2 negativních nádorů prsu. K ještě většímu proudloužení přežití pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu vede novinka v léčbě, tzv. duální blokáda HER2 receptorů v kombinaci s chemoterapií. Na letošních Brněnských onkologických dnech jsme se na tento nový léčebný algoritmus a na zkušenosti s ním zeptali paní primářky Petrákové z Masarykova onkologického ústavu.  

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná registrační studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu